درباره بوستر پمپ 2Ultra sv پنتاکس

بوستر پمپ 2Ultra sv پنتاکس همانطور که مشخص است از 2 الکتروپمپ افقی یا عمودی تشکیل می شود. در ببوستر پمپ 2Ultra sv حداکثر حجم آبدهی (m3/h) 10 تا 48 و حداکثر ارتفاع آبدهی 42 الی 140 متر و با حداکثر قدرت 1800 طراحی و تولید می شوند.

اجزاء بوستر پمپ 2Ultra sv پنتاکس

  • منیفولد مکش و تحویل
  • پایه واحد و کنترل پنل
  • شیر برای هر پمپ برقی
  • شیر فلکه های ساچمه ای
  • فشار سنج با اتصال شعاعی
  • صفحه کنترل
  • دارای سوئیچ فشار از پیش تعیین شده
HP Hmax Qmax Hz Model
2.00 54 10 50 U 3SV-100/5T
2.40 64 10 50 U 3SV-120/6T
3.00 90 9 50 U 3SV-150/7T
3.60 100 11 50 U 3SV-180/8T
4.00 120 12 50 U 3SV-200/9T
5.00 140 13 50 U 3SV-250/10T
5.60 140 15 50 U 3SV-280/11T
6.00 160 16 50 U 3SV-300/12T
2.40 42 17 50 U 5SV-120/4T
3.00 53 17 50 U 5SV-150/5T
3.60 64 17 50 U 5SV-180/6T
4.00 76 17 50 U 5SV-200/7T
5.00 87 17 50 U 5SV-250/8T
5.60 97 17 50 U 5SV-280/9T
6.00 106 17 50 U 5SV-300/10T
7.00 116 17 50 U 5SV-350/11T
7.60 129 17 50 U 5SV-380/12T
3.60 46 22 50 U 7SV-180/4T
5.00 59 22 50 U 7SV-250/5T
6.00 70 22 50 U 7SV-300/6T
7.00 81 22 50 U 7SV-350/7T
9.00 93 22 50 U 7SV-400/8T
9.00 107 22 50 U 7SV-450/9T
11.00 120 22 50 U 7SV-550/10T
4.00 44 31 50 U 9SV-200/4T
5.00 55 31 50 U 9SV-250/5T
6.00 65 31 50 U 9SV-300/6T
8.00 77 31 50 U 9SV-400/7T
9.00 90 31 50 U 9SV-450/8T
10.00 100 31 50 U 9SV-500/9T
11.00 113 31 50 U 9SV-550/10T
5.00 33 48 50 U 18SV-250/3T
8.00 45 48 50 U 18SV-400/4T
9.00 54 48 50 U 18SV-450/5T
11.00 66 48 50 U 18SV-550/6T
15.00 91 48 50 U 18SV-750/8T
18.00 102 48 50 U 18SV-900/9T