بوستر پمپ 2Ultra پنتاکس

بوستر پمپ 2Ultra پنتاکس همانطور از که نامش مشخص است از 2 الکتروپمپ افقی یا عمودی تشکیل می شود. در بوستر پمپ 2Ultra حداکثر حجم آبدهی (m3/h) 10 الی 50 و حداکثر ارتفاع آبدهی 33 الی 83 متر و با قدرت 200 الی 800 طراحی و تولید می شوند.

اجزاء بوستر پمپ 2Ultra پنتاکس

  • منیفولد مکش و تحویل
  • پایه واحد و کنترل پنل
  • شیر برای هر پمپ برقی
  • شیر فلکه های ساچمه ای
  • فشار سنج با اتصال شعاعی
  • صفحه کنترل
  • دارای سوئیچ فشار از پیش تعیین شده
HP Hmax Qmax Hz Model
2.00 49 10 50 U 3-100/5
2.40 59 10 50 U 3-120/6
3.00 71 10 50 U 3-150/7
1.60 30 17 50 U 5-80/3
2.40 41 17 50 U 5-120/4
3.00 53 17 50 U 5-150/5
3.60 64 17 50 U 5-180/6
4.00 74 17 50 U 5-200/7
2.40 34 20 50 U 7-120/3
3.60 47 20 50 U 7-180/4
5.00 61 20 50 U 7-250/5
6.00 72 20 50 U 7-300/6
7.00 83 20 50 U 7-350/7T
3.00 33 29 50 U 9-150/3
4.00 44 29 50 U 9-200/4
5.00 54 29 50 U 9-250/5T
5.00 33 50 50 U 18-250/3T
8.00 45 50 50 U 18-400/4T

سایر محصولات بوستر پمپ پنتاکس