بوستر پمپ 2Ultra s پنتاکس

بوستر پمپ 2Ultra s پنتاکس همانطور که مشخص است از 2 الکتروپمپ افقی یا عمودی تشکیل می شود. در بوستر پمپ 2Ultra s حداکثر حجم آبدهی (m3/h) 10 الی 50 و حداکثر ارتفاع آبدهی 33 الی 64 متر و با قدرت 200 الی 800 طراحی و تولید می شوند.

اجزاء بوستر پمپ 2Ultra s پنتاکس

  • منیفولد مکش و تحویل
  • پایه واحد و کنترل پنل
  • شیر برای هر پمپ برقی
  • شیر فلکه های ساچمه ای
  • فشار سنج با اتصال شعاعی
  • صفحه کنترل
  • دارای سوئیچ فشار از پیش تعیین شده
HP Hmax Qmax Hz Model
2.00 54 10 50 U 3s-100/5
2.40 64 10 50 U 3s-120/6
3.00 78 10 50 U 3s-150/7
1.60 31 17 50 U 5s-80/3
2.40 42 17 50 U 5s-120/4
3.00 53 17 50 U 5s-150/5
3.60 64 17 50 U 5s-180/6
4.00 76 17 50 U 5s-200/7
2.40 34 20 50 U 7s-120/3
3.60 46 20 50 U 7s-180/4
5.00 59 20 50 U 7s-250/5
6.00 71 20 50 U 7s-300/6
7.00 81 20 50 U 7s-350/7T
3.00 33 29 50 U 9s-150/3
4.00 43 29 50 U 9s-200/4
5.00 55 29 50 U 9s-250/5T
5.00 33 50 50 U 18s-250/3T
8.00 45 50 50 U 18s-400/4T

سایر محصولات بوستر پمپ پنتاکس