درباره بوستر پمپ 3Ultra 18 LG پنتاکس

بوستر پمپ 3Ultra 18 LG پنتاکس متشکل از 3 پمپ الکتریکی monobloc افقی یا عمودی می باشند. در بوستر پمپ 3Ultra 18 LG حجم آب دهی 72 (m3/h) و و حداکثر ارتفاع آبدهی 116 متر می باشد.

اجزاء بوستر پمپ 3Ultra 18 LG پنتاکس:

  • منیفولد مکش و تحویل
  • پایه واحد و کنترل پنل
  • شیر برای هر پمپ برقی
  • شیر فلکه های ساچمه ای
  • فشار سنج با اتصال شعاعی
  • صفحه کنترل
  • سوئیچ فشار از پیش تعیین شده
HP Hmax Qmax Hz Model
27.60 116 72 50 U 18LG-920/10T
30.00 129 72 50 U 18LG-1000/11T

سایر محصولات بوستر پمپ پنتاکس