درباره بوستر پمپ 40 پمپیران

منحنی راندمان بوستر پمپ 40 پمپیران

منظور از منحنی راندمان بوستر پمپ 40 پمپیران شروع تا انتهای نقطه کارکرد پمپ شامل تغییراتی است که توسط شرکت سازنده ارائه می شود. این راندمان در نقطه ای هد و دبی به حداکثر خود می رسد این نقطه مورد نظر را BEP یا بهترین راندمان نیز می گویند. منحنی ارتفاع مکش مثب خالص در پمپ گریز از مرکز 200-40 پمپیران ارتفاع مکش مثبت خالص به ارتفاه مکش مثبت مورد نیاز بوستر پمپ 40 پمپیران را در دبی های مختلف نشان می دهد. برای این که از کاویتاسیون جلوگیری شود حتما می بایست ارتفاع مکش مثبت خالص سیستم از ارتفاع مکش مثبت خالص مورد نیاز بوستر پمپ 40 پمپیران بیشتر باشد.

سایر محصولات بوستر پمپ پمپیران