درباره بوستر پمپ 3Ultra 18SLG-SLXG پنتاکس

بوستر پمپ 3Ultra 18SLG-SLXG پنتاکس از 3 پمپ الکتریکی تشکیل می شوند. در بوستر پمپ 3Ultra 18SLG-SLXG پنتاکس میزان حداکثر حجم آبدهی (m3/h) 48 و حداکثر ارتفاع آبدهی 111 الی 125 متر با قدرت 1840 الی 20000 می باشد.

اجزاء بوستر پمپ 3Ultra 18SLG-SLXG پنتاکس

  • پمپ های برقی افقی یا عمودی
  • منیفولد مکش و تحویل
  • دارای پشتیبانی از کنترل پنل
  • سیستم پایپینگ شبکه‌ای از لوله‌ها 
  • فشار سنج با اتصال شعاعی
  • صفحه کنترل
  • سوئیچ فشار از پیش تعیین شده
HP Hmax Qmax Hz Model
27.60 111 172 50 U 18LG-SLXG-920/10T
30.00 125 72 50 U 18LG-SLXG-1000/11T

سایر محصولات بوستر پمپ پنتاکس