توضیحات

لیست قیمت پمپ گریز از مرکز جیحون صنعت صحرا

قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
23,001,104 32-160 پمپ گریز از مرکز 1
25,517,856 32-200 پمپ گریز از مرکز 2
31,267,488 32-250 پمپ گریز از مرکز 3
20,865,600 40-125 پمپ گریز از مرکز 4
23,721,096 40-160 پمپ گریز از مرکز 5
27,673,968 40-200 پمپ گریز از مرکز 6
32,071,200 40-250 پمپ گریز از مرکز 7
43,920,800 40-315 پمپ گریز از مرکز 8
26,236,560 50-160 پمپ گریز از مرکز 9
29,881,600 50-200 پمپ گریز از مرکز 10
35,220,360 50-250 پمپ گریز از مرکز 11
49,266,000 50-315 پمپ گریز از مرکز 12
26,173,160 65-125 پمپ گریز از مرکز 13
27,275,976 65-160 پمپ گریز از مرکز 14
32,704,896 65-200 پمپ گریز از مرکز 15
41,692,560 65-250 پمپ گریز از مرکز 16
50,888,880 65-315 پمپ گریز از مرکز 17
32,346,832 80-160 پمپ گریز از مرکز 18
38,815,168 80-200 پمپ گریز از مرکز 19
48,879,600 80-250 پمپ گریز از مرکز 20
60,387,440 80-315 پمپ گریز از مرکز 21
94,809,680 80-400 پمپ گریز از مرکز 22
41,692,560 100-160 پمپ گریز از مرکز 23
48,261,360 100-200 پمپ گریز از مرکز 24
54,997,600 100-250 پمپ گریز از مرکز 25
71,165,864 100-315 پمپ گریز از مرکز 26
103,426,400 100-400 پمپ گریز از مرکز 27
53,551,176 125-200 پمپ گریز از مرکز 28
63,974,960 125-250 پمپ گریز از مرکز 29
91,898,800 125-315 پمپ گریز از مرکز 30
107,573,760 125-400 پمپ گریز از مرکز 31
78,998,192 150-200 پمپ گریز از مرکز 32
87,408,832 150-250 پمپ گریز از مرکز 33
98,982,800 150-315 پمپ گریز از مرکز 34
131,401,760 150-400 پمپ گریز از مرکز 35