جدول مشخصات انتخاب پمپ ایران تولید سری VGF

تیپ پمپ فشار 

دور در دقیقه
n-200

دور در دقیقه
n-400

دور در دقیقه
n-700

بازدهی (m3/b)  نیروی
ورودی به کیلو وات
بازدهی (m3/b)  نیروی
ورودی به کیلو وات
بازدهی (m3/b) نیروی
ورودی به کیلو وات
Type of Pump Pressure (bar) n-200 R.P.M n-400 R.P.M n-700 R.P.M
Capacity (m3/h) Light
Heavy
Input Force Kw
Capacity (m3/h) Light
Heavy
Input Force Kw
Capacity (m3/h) Light
Heavy
Input Force Kw
VGF 1 2
6
VGF 4

1

2 0.85 0.75 1.2 1.7 1.2 2.1 3 1.4 2.4
4 1.1 1.6 1.5 2.4
6 2.2 3.8
VGF 5

1

2 1.3 1.1 1.8 2.6 1.5 2.5 4.5 2 3
4 1.5 3.1 1.8 3
6 3.2 4
VGF 7

2

2 4 1.5 3 7.9 2.2 5.5 14 3 5.5
4 2 4 2.8 6.1 4 6.6
6 5.5 7.5
8 7.5 9.8
VGF 8

3″

2 9.6 2 6.3 19.2 3 10.2 33.6 5.5 11
4 3.7 8.3 6.3 11.3 6.3 13
6 11 17
8 15 19.8
VGF 9

4″

2 12 4 7.5 24 5.5 11 42 7.5 14
4 5.5 11 6.7 13 9.8 15
6 12.5 18
8 15 20
VGF 10

4″

2 22.2 7.5 12.5 44.4 11 14.5 78 15 16.6
4 9.2 13.5 12.1 15.7
8 18.5 22.5
vgf 20

8″

2 48 18.5 22.5 96 33.5 30 168 30 45
4 22.5 30 30 45
8 45 75