لیست قیمت شناور استیل SBH

قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
47,960,000 4SBH 2-19 پمپ شناور تمام استیل ابارا 1
53,137,500 4SBH 2-25 پمپ شناور تمام استیل ابارا 2
95,920,000 4SBH 2-50 پمپ شناور تمام استیل ابارا 3
34,335,000 4SBH 4-8 پمپ شناور تمام استیل ابارا 4
44,145,000 4SBH 4-12 پمپ شناور تمام استیل ابارا 5
49,595,000 4SBH 4-21 پمپ شناور تمام استیل ابارا 6
53,737,000 4SBH 4-24 پمپ شناور تمام استیل ابارا 7
32,918,000 4SBH 6-11 پمپ شناور تمام استیل ابارا 8
32,918,000 4SBH 6-14 پمپ شناور تمام استیل ابارا 9
40,875,000 4SBH 6-17 پمپ شناور تمام استیل ابارا 10
49,486,000 4SBH 6-26 پمپ شناور تمام استیل ابارا 11
61,040,000 4SBH 6-34 پمپ شناور تمام استیل ابارا 12
74,665,000 4SBH 6-42 پمپ شناور تمام استیل ابارا 13
45,235,000 4SBH 8-5 پمپ شناور تمام استیل ابارا 14
68,997,000 4SBH 8-15 پمپ شناور تمام استیل ابارا 15
71,177,000 4SBH 8-18 پمپ شناور تمام استیل ابارا 16
75,101,000 4SBH 16-8 پمپ شناور تمام استیل ابارا 17
103,615,400 4SBH 16-11 پمپ شناور تمام استیل ابارا 18
147,695,000 4SBH 16-20 پمپ شناور تمام استیل ابارا 19