توضیحات

لیست قیمت پمپ فشار قوی جیحون صنعت صحرا

قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
44,743,832 32/1 پمپ فشار قوی 1
50,752,352 32/2 پمپ فشار قوی 2
57,027,488 32/3 پمپ فشار قوی 3
63,606,592 32/4 پمپ فشار قوی 4
70,453,600 32/5 پمپ فشار قوی 5
77,599,424 32/6 پمپ فشار قوی 6
85,008,000 32/7 پمپ فشار قوی 7
92,736,000 32/8 پمپ فشار قوی 8
100,721,600 32/9 پمپ فشار قوی 9
108,964,800 32/10 پمپ فشار قوی 10
117,474,616 32/11 پمپ فشار قوی 11
126,224,000 32/12 پمپ فشار قوی 12
135,108,624 32/13 پمپ فشار قوی 13
144,496,856 32/14 پمپ فشار قوی 14
153,888,952 32/15 پمپ فشار قوی 15
163,288,776 32/16 پمپ فشار قوی 16
172,720,800 32/17 پمپ فشار قوی 17
50,383,984 40/1 پمپ فشار قوی 18
56,983,696 40/2 پمپ فشار قوی 19
64,671,768 40/3 پمپ فشار قوی 20
71,021,608 40/4 پمپ فشار قوی 21
78,540,952 40/5 پمپ فشار قوی 22
86,296,000 40/6 پمپ فشار قوی 23
94,543,064 40/7 پمپ فشار قوی 24
103,040,000 40/8 پمپ فشار قوی 25
111,754,608 40/9 پمپ فشار قوی 26
120,863,344 40/10 پمپ فشار قوی 27
130,346,888 40/11 پمپ فشار قوی 28
140,060,984 40/12 پمپ فشار قوی 29
149,773,792 40/13 پمپ فشار قوی 30
159,549,712 40/14 پمپ فشار قوی 31
169,366,848 40/15 پمپ فشار قوی 32
179,227,776 40/16 پمپ فشار قوی 33
62,148,576 50/1 پمپ فشار قوی 34
70,246,232 50/2 پمپ فشار قوی 35
79,743,944 50/3 پمپ فشار قوی 36
87,489,976 50/4 پمپ فشار قوی 37
93,662,072 50/5 پمپ فشار قوی 38
102,415,320 50/6 پمپ فشار قوی 39
111,517,616 50/7 پمپ فشار قوی 40
120,972,824 50/8 پمپ فشار قوی 41
130,777,080 50/9 پمپ فشار قوی 42
140,930,384 50/10 پمپ فشار قوی 43
151,252,416 50/11 پمپ فشار قوی 44
162,814,792 50/12 پمپ فشار قوی 45
174,411,944 50/13 پمپ فشار قوی 46
186,448,304 50/14 پمپ فشار قوی 47
68,435,304 65/1 پمپ فشار قوی 48
78,980,160 65/2 پمپ فشار قوی 49
90,358,352 65/3 پمپ فشار قوی 50
101,623,200 65/4 پمپ فشار قوی 51
115,147,200 65/5 پمپ فشار قوی 52
127,442,448 65/6 پمپ فشار قوی 53
139,060,208 65/7 پمپ فشار قوی 54
152,589,360 65/8 پمپ فشار قوی 55
166,796,000 65/9 پمپ فشار قوی 56
181,247,360 65/10 پمپ فشار قوی 57
196,275,744 65/11 پمپ فشار قوی 58
102,058,544 80/1 پمپ فشار قوی 59
118,753,600 80/2 پمپ فشار قوی 60
136,160,920 80/3 پمپ فشار قوی 61
154,560,000 80/4 پمپ فشار قوی 62
173,699,680 80/5 پمپ فشار قوی 63
193,457,600 80/6 پمپ فشار قوی 64
214,029,536 80/7 پمپ فشار قوی 65
235,832,800 80/8 پمپ فشار قوی 66
258,810,720 80/9 پمپ فشار قوی 67
283,524,864 80/10 پمپ فشار قوی 68
126,739,200 100/1 پمپ فشار قوی 69
153,825,840 100/2 پمپ فشار قوی 70
174,663,104 100/3 پمپ فشار قوی 71
198,779,616 100/4 پمپ فشار قوی 72
224,992,992 100/5 پمپ فشار قوی 73
252,319,200 100/6 پمپ فشار قوی 74
280,693,840 100/7 پمپ فشار قوی 75
310,182,600 100/8 پمپ فشار قوی 76
191,466,352 125/1 پمپ فشار قوی 77
233,444,848 125/2 پمپ فشار قوی 78
261,447,256 125/3 پمپ فشار قوی 79
298,944,800 125/4 پمپ فشار قوی 80
337,937,712 125/5 پمپ فشار قوی 81
378,624,344 125/6 پمپ فشار قوی 82
285,098,800 150/1 پمپ فشار قوی 83
336,908,600 150/2 پمپ فشار قوی 84
391,186,208 150/3 پمپ فشار قوی 85
447,931,624 150/4 پمپ فشار قوی 86
507,143,560 150/5 پمپ فشار قوی 87
837,625,040 150/6 پمپ فشار قوی 88