پمپ بشکه کش لوتز HC با موتور نقره ای ME I 6 (Ex) با پروانه و به طور مشروط ایمن برای خشک شدن، برای هد تحویل بالاتر می باشند. این پمپ های تخلیه بشکه مناسب برای مایعات به راحتی قابل اشتعال و برای استفاده در محیط های بالقوه انفجاری هستند مناسب است.

نمونه های مایع:

  • بوتیل کلرید، کلروسولفونیک، بنزین، الکل، آمین ها، بنزن، تولوئن، زایلن و غیره.

فواید پمپ بشکه کش lutz لوتز HC

  • به طور مشروط ایمن برای خشک شدن
  • لوله پمپ بدون روغن، بنابراین هیچ آلودگی مایع
  • بلبرینگ شفت ETFE/کربن خالص با مقاومت بالا
  • دو پروانه هندسی برای مشخصه پمپ مناسب

امکانات پمپ بشکه کش لوتز HC با موتور ME I 6 (Ex) نقره ای

  • بدون پر کردن چربی
  • چرخش دستی برای مونتاژ / جداسازی سریع موتور و به عنوان دسته حمل
  • تایید شده بر اساس دستورالعمل استاندارد ATEX 2014/34/EU، رده 1/2

اجزای پمپ بشکه کش لوتز lutz

سایر محصولات بشکه کش