توضیحات

لیست قیمت پمپ گل کش جیحون صنعت صحرا

قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
216,762,672 50-300 پمپ گل کش 1
238,439,712 80-300 پمپ گل کش 2
260,639,680 150-300 پمپ گل کش 3