توضیحات

لیست قیمت پمپ اتا بزرگ جیحون صنعت صحرا

قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
196,950,656 100-50/2 پمپ اتا بزرگ 1
200,928,000 125-50/2 پمپ اتا بزرگ 2
275,845,808 150-50 پمپ اتا بزرگ 3
509,751,760 300-500 پمپ اتا بزرگ 4
192,620,400 200-23 پمپ اتا بزرگ 5
253,632,960 200-33 پمپ اتا بزرگ 6
260,124,480 200-40 پمپ اتا بزرگ 7
306,068,728 200-50 پمپ اتا بزرگ 8
264,709,760 250-29 پمپ اتا بزرگ 9
288,164,240 250-40 پمپ اتا بزرگ 10
350,258,720 250-50 پمپ اتا بزرگ 11
353,717,000 300-35 پمپ اتا بزرگ 12