موتور سه فاز آلومینیومی تک دور موتوژن تیپ 132m

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن

مشخصات فنی موتور 132M2A

 • قدرت خروجی: 5.5 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 2895 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 6.5Y/11.3 آمپر
 • گشتاور نامی: 18.14 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز

مشخصات فنی موتور 132m2b

 • قدرت خروجی: 7.5 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 2905 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 8.8Y/15.2 آمپر
 • گشتاور نامی: 24.65 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز

موتور های 4pol

مشخصات فنی موتور 132m4A

 • قدرت خروجی: 5.5 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 1430 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 6.75Y/11.7 آمپر
 • گشتاور نامی: 36.73 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز

مشخصات فنی موتور 132m4B

 • قدرت خروجی: 7.5 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 1445 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 9.1Y/15.8 آمپر
 • گشتاور نامی: 49.56 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز

موتور های 6pol

مشخصات فنی موتور 132m6A

 • قدرت خروجی: 3 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 960 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 4.18Y/7.2 آمپر
 • گشتاور نامی: 29.84 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز

مشخصات فنی موتور 132m6B

 • قدرت خروجی: 4 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 945 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 5.3Y/9.15 آمپر
 • گشتاور نامی: 40.42 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز

مشخصات فنی موتور 132m6C

 • قدرت خروجی: 5.5 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 950 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 7.45Y/12.9 آمپر
 • گشتاور نامی: 55.3 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز

موتور های 8pol

مشخصات فنی موتور 132m8A

 • قدرت خروجی: 2.2 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 690 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 6Y/10.43 آمپر
 • گشتاور نامی: 30.45 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز

مشخصات فنی موتور 132m8b

 • قدرت خروجی: 3 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 700 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 8.23Y/14.25 آمپر
 • گشتاور نامی: 40.93 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 132M2A

 • قدرت خروجی: 5.5 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 2895 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 6.5Y/11.3 آمپر
 • گشتاور نامی: 18.14 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز
 • ولتاژ نامی: 660Y/380 ولت
 • راندمان : 86%
 • جریان راه اندازی : 6.2 آمپر
 • گشتاور راه اندازی : 2.4
 • گشتاور شکست: 2.9
 • وزن برای انواع پایه دار : 39.7 کیلوگرم
 • اندازه فریم : 132m
 • قدرت خروجی(HP) : 7.5
 • ضریب قدرت : 0.86

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 132m2b

 • قدرت خروجی: 7.5 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 2905 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 8.8Y/15.2 آمپر
 • گشتاور نامی: 24.65 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز
 • ولتاژ نامی: 660Y/380 ولت
 • راندمان : 88%
 • جریان راه اندازی : 7.2 آمپر
 • گشتاور راه اندازی : 2.8
 • گشتاور شکست: 3.2
 • وزن برای انواع پایه دار : 44.9 کیلوگرم
 • اندازه فریم : 132m
 • قدرت خروجی(HP) : 10
 • ضریب قدرت : 0.85

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 132m4A

 • قدرت خروجی: 5.5 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 1430 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 6.75Y/11.7 آمپر
 • گشتاور نامی: 36.73 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز
 • ولتاژ نامی: 660Y/380 ولت
 • راندمان : 86%
 • جریان راه اندازی : 5.4 آمپر
 • گشتاور راه اندازی : 2.1
 • گشتاور شکست: 2.3
 • وزن برای انواع پایه دار : 44.8 کیلوگرم
 • اندازه فریم : 132m
 • قدرت خروجی(HP) : 7.5
 • ضریب قدرت : 0.83

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 132m4B

 • قدرت خروجی: 7.5 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 1445 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 9.1Y/15.8 آمپر
 • گشتاور نامی: 49.56 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز
 • ولتاژ نامی: 660Y/380 ولت
 • راندمان : 88%
 • جریان راه اندازی : 6.7 آمپر
 • گشتاور راه اندازی : 2.5
 • گشتاور شکست: 2.7
 • وزن برای انواع پایه دار : 53.5 کیلوگرم
 • اندازه فریم : 132m
 • قدرت خروجی(HP) : 10
 • ضریب قدرت : 0.82

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 132m6A

 • قدرت خروجی: 3 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 960 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 4.18Y/7.2 آمپر
 • گشتاور نامی: 29.84 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز
 • ولتاژ نامی: 660Y/380 ولت
 • راندمان : 83%
 • جریان راه اندازی : 5.3 آمپر
 • گشتاور راه اندازی : 2.1
 • گشتاور شکست: 2.7
 • وزن برای انواع پایه دار : 43.5 کیلوگرم
 • اندازه فریم : 132m
 • قدرت خروجی(HP) : 4
 • ضریب قدرت : 0.76

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 132m6B

 • قدرت خروجی: 4 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 945 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 5.3Y/9.15 آمپر
 • گشتاور نامی: 40.42 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز
 • ولتاژ نامی: 660Y/380 ولت
 • راندمان : 81%
 • جریان راه اندازی : 5.2 آمپر
 • گشتاور راه اندازی : 1.7
 • گشتاور شکست: 2.2
 • وزن برای انواع پایه دار : 48.71 کیلوگرم
 • اندازه فریم : 132m
 • قدرت خروجی(HP) : 5.5
 • ضریب قدرت : 0.82

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 132m6C

 • قدرت خروجی: 5.5 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 950 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 7.45Y/12.9 آمپر
 • گشتاور نامی: 55.3 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز
 • ولتاژ نامی: 660Y/380 ولت
 • راندمان : 82%
 • جریان راه اندازی : 5.7 آمپر
 • گشتاور راه اندازی : 1.8
 • گشتاور شکست: 2.4
 • وزن برای انواع پایه دار : 55 کیلوگرم
 • اندازه فریم : 132m
 • قدرت خروجی(HP) : 7.5
 • ضریب قدرت : 0.79

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 132m8A

 • قدرت خروجی: 2.2 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 690 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 6Y/10.43 آمپر
 • گشتاور نامی: 30.45 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز
 • ولتاژ نامی: 380Y/220 ولت
 • راندمان : 75%
 • جریان راه اندازی : 3.9 آمپر
 • گشتاور راه اندازی : 1.8
 • گشتاور شکست: 2.1
 • وزن برای انواع پایه دار : 39.5 کیلوگرم
 • اندازه فریم : 132m
 • قدرت خروجی(HP) : 3
 • ضریب قدرت : 0.74

مشخصات فنی موتور سه فاز تک دور آلومینیوم موتوژن 132m8b

 • قدرت خروجی: 3 کیلو وات
 • سرعت در بار نامی: 700 دور در دقیقه
 • جریان نامی: 8.23Y/14.25 آمپر
 • گشتاور نامی: 40.93 نیوتون بر متر
 • تعداد فاز: 3 فاز
 • ولتاژ نامی: 380Y/220 ولت
 • راندمان : 78%
 • جریان راه اندازی : 4.3 آمپر
 • گشتاور راه اندازی : 2.2
 • گشتاور شکست: 2.5
 • وزن برای انواع پایه دار : 45 کیلوگرم
 • اندازه فریم : 132m
 • قدرت خروجی(HP) : 4
 • ضریب قدرت : 0.71

قطعات تشکیل دهنده موتور سه فاز تک دور آلومینیومی

قطعات-موتور-سه-فاز-تک-دور-آلومینیومی-موتوژن

 1. براکت جلو
 2. شفت
 3. خار
 4. روتور
 5. بلبرینگ ها
 6. استاتور سیم پیچی شده
 7. فریم موتور موتوژن
 8. ترمینال برد
 9. درب جعبه ترمینال
 10. قطعات گلند
 11. واشر فنری پشت بلبرینگ
 12. براکت عقب
 13. پروانه خنک کاری
 14. کاور پروانه

ابعاد و اندازه موتور سه فاز تک دور آلومینیومی پایه دار تیپ 132m

ابعاد-اندازه-موتور-سه-فاز-آلومینیوم-موتوژن-پایه-دار

 • HD : 291
 • H: 132
 • C: 89
 • B: 178
 • BA: 40
 • K: 12
 • KB: 17
 • AB: 260
 • A: 216
 • AA: 44
 • Z: 116
 • HA: 14
 • AC: 255
 • Q: 90
 • I: 258
 • L: 486
 • E: 80
 • EH: 28
 • DH: M12
 • GA: 41
 • LK: 56
 • F: 10
 • D: 38

ابعاد و اندازه موتور سه فاز تک دور آلومینیومی فلنج دار B5 تیپ 132m2

ابعاد-اندازه-موتور-سه-فاز-آلومینیوم-موتوژن-فلنج-دار-b5

 • T: 4
 • S: 15
 • P: 300
 • N: 230
 • M: 265
 • LA: 12
 • Z: 116
 • AD: 159
 • AC: 255
 • Q: 90
 • I: 258
 • L: 486
 • E: 80
 • EH: 28
 • DH: M12
 • GA: 41
 • LK: 56
 • F: 10
 • D: 38
 • FLANGE SYS IEC 72-1 : FF265

سایر محصولات موتور موتوژن سه فاز تک دور آلومینیومی