لیست قیمت پمپ CDA ابارا

لیست قیمت پمپ CDA توسط کارشناس ایران ابارا تهیه شده است. الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه چدنی CDA ابارا در حداکثر دمای ۴۰ و ۹۰ درجه سانتیگراد قابل استفاده می باشند و التبه بستگی به مدل الکتروپمپ چدنی CDA ابارا قابل استفاده می باشد. در لیست قیمت پمپ CDA انواع پمپ تک فاز و سه فاز ذکر شده است و قیمت هر یک مشخص شده است.

پمپ-بشقابی-cda-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
39,305,400 CDA 1.00 M – LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 1
93,423,900 CDA 1.00 M الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 2
141,809,000 CDA 1.50 T IE3 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 3
150,561,700 CDA 1.50 M الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 4
158,682,200 CDA 2.00 M الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 5
72,277,900 CDA 2.00 M – LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 6
149,471,700 CDA 2.00 T IE3 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 7
68,005,100 CDA 2.00 T – LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 8
91,276,600 CDA 3.00M LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 9
85,270,700 CDA 3.00 T IE2 LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 10
163,031,300 CDA 3.00 T IE2 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 11
141,078,700 CDA 4.00 T IE3 LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 12
270,298,200 CDA 4.00 T IE2 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 13
150,212,900 CDA 5.50 T IE3 LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 14
287,171,400 CDA 5.50 T IE2 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 15
179,686,500 CDA 7.50 T IE3 L الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 16
214,719,100 CDA 10.00T IE3 L الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 17
289,754,700 CDA 15.00T IE3 L الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 18