توضیحات

لیست قیمت پمپ CDA ابارا

لیست قیمت پمپ CDA توسط کارشناس ایران ابارا تهیه شده است. الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه چدنی CDA ابارا در حداکثر دمای ۴۰ و ۹۰ درجه سانتیگراد قابل استفاده می باشند و التبه بستگی به مدل الکتروپمپ چدنی CDA ابارا قابل استفاده می باشد. در لیست قیمت پمپ CDA انواع پمپ تک فاز و سه فاز ذکر شده است و قیمت هر یک مشخص شده است.

پمپ-بشقابی-cda-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
28,470,800 CDA 1.00 M – LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 1
70,915,400 CDA 1.00 M الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 2
107,659,300 CDA 1.50 T IE3 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 3
114,297,400 CDA 1.50 M الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 4
120,466,800 CDA 2.00 M الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 5
54,859,700 CDA 2.00 M – LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 6
113,469,000 CDA 2.00 T IE3 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 7
51,622,400 CDA 2.00 T – LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 8
66,141,200 CDA 3.00M LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 9
61,781,200 CDA 3.00 T IE2 LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 10
123,769,500 CDA 3.00 T IE2 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 11
102,231,100 CDA 4.00 T IE3 LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 12
205,203,400 CDA 4.00 T IE2 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 13
108,847,400 CDA 5.50 T IE3 LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 14
218,010,900 CDA 5.50 T IE2 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 15
130,211,400 CDA 7.50 T IE3 L الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 16
209,977,600 CDA 10.00T IE3 L الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 17

25,418,800CDA 1.00 M – LOCALالکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز164,462,600CDA 1.00 Mالکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز297,871,100CDA 1.50 T IE3الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز3103,898,800CDA 1.50 Mالکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز4109,512,300CDA 2.00 Mالکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز548,973,700CDA 2.00 M – LOCALالکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز6103,146,700CDA 2.00 T IE3الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز746,085,200CDA 2.00 T – LOCALالکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز859,045,300CDA 3.00M LOCALالکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز955,154,000CDA 3.00 T IE2 LOCALالکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز10112,509,800CDA 3.00 T IE2الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز1191,276,600CDA 4.00 T IE3 LOCALالکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز12186,542,600CDA 4.00 T IE2الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز1397,184,400CDA 5.50 T IE3 LOCALالکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز14198,183,800CDA 5.50 T IE2الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز15116,259,400CDA 7.50 T IE3 Lالکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز16138,920,500CDA 10.00T IE3 Lالکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز17