Project Description

لیست قیمت پمپ CDA ابارا

لیست قیمت پمپ CDA توسط کارشناس ایران ابارا تهیه شده است. الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه چدنی CDA ابارا در حداکثر دمای ۴۰ و ۹۰ درجه سانتیگراد قابل استفاده می باشند و التبه بستگی به مدل الکتروپمپ چدنی CDA ابارا قابل استفاده می باشد. در لیست قیمت پمپ CDA انواع پمپ تک فاز و سه فاز ذکر شده است و قیمت هر یک مشخص شده است.

پمپ-بشقابی-cda-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
25,418,800 CDA 1.00 M – LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 1
64,462,600 CDA 1.00 M الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 2
97,871,100 CDA 1.50 T IE3 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 3
103,898,800 CDA 1.50 M الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 4
109,512,300 CDA 2.00 M الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 5
48,973,700 CDA 2.00 M – LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 6
103,146,700 CDA 2.00 T IE3 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 7
46,085,200 CDA 2.00 T – LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 8
59,045,300 CDA 3.00M LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 9
55,154,000 CDA 3.00 T IE2 LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 10
112,509,800 CDA 3.00 T IE2 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 11
91,276,600 CDA 4.00 T IE3 LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 12
186,542,600 CDA 4.00 T IE2 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 13
97,184,400 CDA 5.50 T IE3 LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 14
198,183,800 CDA 5.50 T IE2 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 15
116,259,400 CDA 7.50 T IE3 L الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 16
138,920,500 CDA 10.00T IE3 L الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 17