Project Description

لیست قیمت پمپ CDA ابارا

لیست قیمت پمپ CDA توسط کارشناس ایران ابارا تهیه شده است. الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه چدنی CDA ابارا در حداکثر دمای ۴۰ و ۹۰ درجه سانتیگراد قابل استفاده می باشند و التبه بستگی به مدل الکتروپمپ چدنی CDA ابارا قابل استفاده می باشد. در لیست قیمت پمپ CDA انواع پمپ تک فاز و سه فاز ذکر شده است و قیمت هر یک مشخص شده است.

پمپ-بشقابی-cda-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
20,622,800 CDA 1.00 M – LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 1
49,595,000 CDA 1.00 M الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 2
75,308,100 CDA 1.50 T IE3 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 3
79,940,600 CDA 1.50 M الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 4
84,267,900 CDA 2.00 M الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 5
52,320,000 CDA 2.00 M – LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 6
79,362,900 CDA 2.00 T IE3 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 7
47,960,000 CDA 2.00 T – LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 8
53,410,000 CDA 3.00M LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 9
47,960,000 CDA 3.00 T IE2 LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 10
86,567,800 CDA 3.00 T IE2 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 11
74,076,400 CDA 4.00 T IE3 LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 12
143,542,100 CDA 4.00 T IE2 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 13
78,872,400 CDA 5.50 T IE3 LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 14
152,501,900 CDA 5.50 T IE2 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 15
91,897,900 CDA 7.50 T IE3 L الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 16
112,749,600 CDA 10.00T IE3 L الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 17