توضیحات

لیست قیمت پمپ EVMSG ابارا

جدول لیست قیمت پمپ EVMSG بر اساس انواع مدل الکترو پمپ طبقاتی استیل عمودی فشار قوی تهیه شده است که به راحتی قابل مقایسه هستند و شما عزیزان بر اساس نیاز خود می توانید بهترین پمپ را انتخاب نمایید. جهت دریافت بهترین قیمت و پاسخ به سوالات فنی خود می توانید با کارشناسان فروش شرکت ایران ابارا تماس حاصل بفرمایید.

پمپ-evm-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
245,598,800 EVMSG 3-9 F5/1.1 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 1
258,548,000 EVMSG 3-9 F5/1.1 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 2
265,240,600 EVMSG 3-10 F5/1.1 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 3
281,972,100 EVMSG 3-11 F5/1.1 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 4
291,956,500 EVMSG/B 3-13 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 5
312,415,800 EVMSG 3-15 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 6
326,302,400 EVMSG 3-16 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 7
361,422,200 EVMSG 3-19 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 8
385,663,800 EVMSG 3-21 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 9
445,068,800 EVMSG 3-25 F5/3.0 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 10
244,323,500 EVMSG 5-6 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 11
256,041,000 EVMSG 5-7 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 12
276,107,900 EVMSG 5-8 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 13
276,107,900 EVMSG/B 5-8 N5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 14
325,114,300 EVMSG 5-10 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 15
358,054,100 EVMSG 5-11 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 16
377,347,100 EVMSG 5-12 F5/3 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 17
395,070,500 EVMSG 5-14 F5/3 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 18
418,298,400 EVMSG 5-15 F5/3 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 19
466,803,400 EVMSG 5-19 F5/4 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 20
485,180,800 EVMSG 5-20 F5/4 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 21
560,478,000 EVMSG 5-23 F5/5.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 22
577,198,600 EVMSG 5-25 F5/5.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 23
353,072,800 EVMSG 10-6 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 24
385,838,200 EVMSG 10-7 F5/3 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 25
415,366,300 EVMSG 10-8 F5/3 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 26
460,208,900 EVMSG 10-9 F5/4 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 27
485,115,400 EVMSG 10-10 F5/4 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 28
501,094,800 EVMSG 10-11 F5/4 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 29
592,578,500 EVMSG 10-12 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 30
630,292,500 EVMSG 10-14 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 31
659,264,700 EVMSG 10-15 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 32
733,929,700 EVMSG 10-16 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 33
781,388,300 EVMSG 10-18 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 34
782,947,000 EVMSG 10-19 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 35
815,592,500 EVMSG 10-21 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 36
973,664,300 EVMSG 10-22 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 37
527,025,900 EVMSG 15-4 F5/4 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 38
577,198,600 EVMSG 15-5 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 39
586,409,100 EVMSG 15-6 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 40
689,490,400 EVMSG 15-7 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 41
713,960,900 EVMSG 15-8 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 42
845,709,200 EVMSG/I 15-9 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 43
871,880,100 EVMSG/I 15-10 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 44
900,045,700 EVMSG/I 15-11 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 45
943,133,400 EVMSG 15-12 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 46
960,268,200 EVMSG 15-13 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 47
1,063,131,500 EVMSG 15-15 F5/15 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 48
1,092,496,100 EVMSG 15-17 F5/15 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 49
711,443,000 EVMSG 20-06 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 50
711,443,000 EVMSG 20-06 N5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 51
945,226,200 EVMSG 20-10 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 52
1,053,986,400 EVMSG 20-13 F5/15 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 53
1,246,327,800 EVMSG 20-16 F5/18.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 54