Project Description

لیست قیمت پمپ EVMSG ابارا

جدول لیست قیمت پمپ EVMSG بر اساس انواع مدل الکترو پمپ طبقاتی استیل عمودی فشار قوی تهیه شده است که به راحتی قابل مقایسه هستند و شما عزیزان بر اساس نیاز خود می توانید بهترین پمپ را انتخاب نمایید. جهت دریافت بهترین قیمت و پاسخ به سوالات فنی خود می توانید با کارشناسان فروش شرکت ایران ابارا تماس حاصل بفرمایید.

پمپ-evm-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
223,264,700 EVMSG 3-9 F5/1.1 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 1
235,036,700 EVMSG 3-9 F5/1.1 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 2
241,118,900 EVMSG 3-10 F5/1.1 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 3
256,335,300 EVMSG 3-11 F5/1.1 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 4
265,415,000 EVMSG/B 3-13 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 5
284,010,400 EVMSG 3-15 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 6
296,632,600 EVMSG 3-16 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 7
328,558,700 EVMSG 3-19 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 8
350,598,500 EVMSG 3-21 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 9
404,608,000 EVMSG 3-25 F5/3.0 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 10
222,109,300 EVMSG 5-6 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 11
232,758,600 EVMSG 5-7 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 12
251,005,200 EVMSG 5-8 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 13
251,005,200 EVMSG/B 5-8 N5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 14
295,553,500 EVMSG 5-10 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 15
325,495,800 EVMSG 5-11 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 16
343,033,900 EVMSG 5-12 F5/3 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 17
359,155,000 EVMSG 5-14 F5/3 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 18
380,268,300 EVMSG 5-15 F5/3 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 19
424,358,800 EVMSG 5-19 F5/4 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 20
441,068,500 EVMSG 5-20 F5/4 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 21
509,520,500 EVMSG 5-23 F5/5.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 22
524,726,000 EVMSG 5-25 F5/5.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 23
320,972,300 EVMSG 10-6 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 24
350,762,000 EVMSG 10-7 F5/3 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 25
377,597,800 EVMSG 10-8 F5/3 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 26
418,363,800 EVMSG 10-9 F5/4 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 27
441,014,000 EVMSG 10-10 F5/4 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 28
455,532,800 EVMSG 10-11 F5/4 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 29
538,699,800 EVMSG 10-12 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 30
572,991,200 EVMSG 10-14 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 31
599,325,600 EVMSG 10-15 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 32
667,199,900 EVMSG 10-16 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 33
710,353,000 EVMSG 10-18 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 34
711,770,000 EVMSG 10-19 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 35
741,439,800 EVMSG 10-21 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 36
885,145,400 EVMSG 10-22 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 37
479,109,500 EVMSG 15-4 F5/4 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 38
524,726,000 EVMSG 15-5 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 39
533,097,200 EVMSG 15-6 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 40
626,804,500 EVMSG 15-7 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 41
649,051,400 EVMSG 15-8 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 42
768,820,600 EVMSG/I 15-9 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 43
792,615,300 EVMSG/I 15-10 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 44
818,219,400 EVMSG/I 15-11 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 45
818,219,400 EVMSG 15-12 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 46
857,394,000 EVMSG 15-13 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 47
872,970,100 EVMSG 15-15 F5/15 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 48
966,481,200 EVMSG 15-17 F5/15 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 49
993,175,300 EVMSG 20-06 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 50
646,762,400 EVMSG 20-06 N5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 51
646,762,400 EVMSG 20-10 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 52
859,290,600 EVMSG 20-13 F5/15 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 53
958,164,500 EVMSG 20-16 F5/18.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 54