توضیحات

لیست قیمت پمپ EVM / EVMG ابارا

در جدول لیست قیمت پمپ EVM قیمت ها با توجه به مدل الکترو پمپ طبقاتی تمام استیل عمودی فشار قوی سری EVMG-EVM-EVML تهیه شده است. قیمت به روز را در لیست قیمت پمپ EVM می توانید مشاهده بفرمایید. کارشناسان فروش ایران ابارا همواره آماده پاسخ به سوالات فنی شما عزیزان می باشند و همچنین می توانید تخفیف ویژه ای از کارشناسان فروش ما دریافت کنید.

پمپ-evm-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
323,239,500 EVM 3-13 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 1
EVM 4-8N 1/5 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 2
275,399,400 EVM/B 5-6 F5/1.1 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 3
280,467,900 EVMS 5-7 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 4
418,897,900 EVM/E 5-12 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 5
418,897,900 EVM 5-12 F5/2.2 IE3 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 6
EVM 5-12 N5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 7
416,935,900 EVM 5-14 F5/3.0 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 8
438,899,400 EVM/E 5-14 F5/3.0 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 9
516,147,700 EVM 5-18 F5/4.0 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 10
585,798,700 EVM 5-24 F5/5.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 11
628,515,800 EVMS 5-25 F5/5.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 12
391,092,000 EVM 10-6 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 13
391,092,000 EVM 10-6 F5/2.2 IE3 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 14
440,894,100 EVM 10-8 F5/3.0 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 15
464,045,700 EVM/E 10-8 F5/3.0 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 16
EVM/E 10-10 F5/4.0 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 17
554,123,300 EVM/E 10-11 F5/4.0 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 18
646,609,800 EVM/E 10-12 F5/5.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 19
727,956,500 EVM 10-14 F5/5.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 20
902,389,200 EVM/E 10-18 F5/7.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 21
1,145,382,900 EVM 10-22 F5/11 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 22
1,169,646,300 EVM 18-14 F5/15 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 23
1,029,221,600 EVMS 20-10 F5/11 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 24
1,147,639,200 EVMS 20-13 F5/15 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 25
1,345,387,000 EVMS 20-16 F5/18.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 26
1,280,335,800 EVM 32-5-3 F5/11 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 27
1,605,526,400 EVM 32-8-2 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 28
2,820,167,900 EVM/I 32-12-3 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 29
3,224,590,600 EVM 32-14-0 F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 30
3,059,335,700 EVM/E 32-14-3 F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 31
2,522,292,700 EVM/I 45-6-0 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 32
3,327,181,400 EVM/I 45-8-0 F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 33
2,652,035,400 EVM/I 45-6-0 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 34
3,464,804,800 EVM/I 45-8-2 F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 35
3,868,388,200 EVM/I 45-10-0 F5/37 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 36
1,861,883,500 EVM 64-3-0 F5/18 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 37
1,954,947,700 EVM 64-3-0 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 38
2,533,170,900 EVM 64-4-0 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 39
2,690,599,600 EVM 64-5-0 F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 40
2,890,145,900 EVM 64-5-3 F5/30 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 41
EVM/I 64-6-0 F5/37 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 42
4,108,591,500 EVM/I 64-7-1 F5/37 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 43
EVML 5-7 F5/1.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 44
278,026,300 EVMG 3-13 F5/1.5 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 45
460,296,100 EVMG 3-26 F5/3.0 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 46
EVMG 5-10 F5/2.2 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 47
395,070,500 EVMG/E 5-14 F5/3 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 48
EVMG/E 10-8 F5/3 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 49
460,862,900 EVMG 10-10 F5/4 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 50
485,115,400 EVMG/E 10-10 F5/4 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 51
630,292,500 EVMG 10-14 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 52
527,025,900 EVMG 18-4 F5/4.0 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 53
EVMG 18-5 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 54
577,198,600 EVMG 18-5 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 55
655,068,200 EVMG 18-7 F5/7.5 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 56
689,490,400 EVMG 18-7 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 57
871,891,000 EVMG 18-10 F5/11 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 58
EVMG 18-10 F5/11 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 59
EVMG 32 4-0 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 60
853,633,500 EVMG 32-4-1 F5/7.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 61
1,143,170,200 EVMG 32 5-0 F5/11 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 62
1,200,580,500 EVMG 32 5-0 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 63
1,200,580,500 EVMG 32 5-0 F5/11 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 64
1,200,580,500 EVMG 32 5-3 F5/11 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 65
EVMG 32 6-0 F5/11 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 66
EVMG 32 6-0 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 67
1,541,478,000 EVMG 32 6-2 F5/11 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 68
1,287,072,000 EVMG 32 7-0 F5/15 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 69
1,351,392,900 EVMG 32 7-0 F5/15 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 70
1,351,392,900 EVMG 32 7-0 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 71
1,327,336,600 EVMG 32 8-0 F5/15 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 72
1,375,285,700 EVMG 32 8-3 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 73
1,385,084,800 EVMG 32 8-2 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 74
1,588,184,500 EVMG 32 10-1 F5/18.5 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 75
1,676,180,200 EVMG 32 10-1 F5/18.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 76
EVMG/E 32 10-2 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 77
1,666,359,300 EVMG 32 10-2 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 78
2,913,057,700 EVMG 32-13-3 F5/30 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 79
1,477,560,400 EVMG 45 4-0 F5/15 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 80
1,551,375,200 EVMG 45-4-0 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 81
1,482,999,500 EVMG 45-4-2 F5/15 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 82
1,802,097,000 EVMG 45-5-0 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 83
1,635,228,900 EVMG 45-5-2 F5/18.5 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 84
1,717,000,700 EVMG 45-5-2 F5/18.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 85
2,268,061,100 EVMG/I 45 6-0 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 86
1,961,062,600 EVMG 45 6-2 F5/22 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 87
2,960,123,900 EVMG 45 7-0 F5/30 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 88
1,759,020,200 EVMG 64-3-0 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 89
2,298,984,400 evmg 64-4-0- F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 90
2,690,599,600 evmg 64-5-0- F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 91
3,801,614,800 evmg 64-6-0- F5/37 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 92