Project Description

لیست قیمت پمپ EVM / EVMG ابارا

در جدول لیست قیمت پمپ EVM قیمت ها با توجه به مدل الکترو پمپ طبقاتی تمام استیل عمودی فشار قوی سری EVMG-EVM-EVML تهیه شده است. قیمت به روز را در لیست قیمت پمپ EVM می توانید مشاهده بفرمایید. کارشناسان فروش ایران ابارا همواره آماده پاسخ به سوالات فنی شما عزیزان می باشند و همچنین می توانید تخفیف ویژه ای از کارشناسان فروش ما دریافت کنید.

پمپ-evm-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
226,120,500 EVM 3-13 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 1
EVM 4-8N 1/5 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 2
192,646,600 EVM/B 5-6 F5/1.1 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 3
EVMS 5-7 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 4
293,035,600 EVM/E 5-12 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 5
293,035,600 EVM 5-12 F5/2.2 IE3 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 6
EVM 5-12 N5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 7
291,662,200 EVM 5-14 F5/3.0 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 8
307,020,300 EVM/E 5-14 F5/3.0 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 9
361,073,400 EVM 5-18 F5/4.0 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 10
409,796,400 EVM 5-24 F5/5.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 11
439,684,200 EVMS 5-25 F5/5.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 12
273,590,000 EVM 10-6 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 13
273,590,000 EVM 10-6 F5/2.2 IE3 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 14
308,415,500 EVM 10-8 F5/3.0 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 15
324,612,900 EVM/E 10-8 F5/3.0 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 16
EVM/E 10-10 F5/4.0 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 17
387,636,700 EVM/E 10-11 F5/4.0 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 18
452,339,100 EVM/E 10-12 F5/5.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 19
509,248,000 EVM 10-14 F5/5.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 20
631,262,600 EVM/E 10-18 F5/7.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 21
801,269,900 EVM 10-22 F5/11 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 22
818,230,300 EVM 18-14 F5/15 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 23
719,999,500 EVMS 20-10 F5/11 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 24
802,839,500 EVMS 20-13 F5/15 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 25
938,228,400 EVMS 20-16 F5/18.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 26
895,674,800 EVM 32-5-3 F5/11 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 27
EVM 32-12-1 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 28
EVM/I 32-12-3 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 29
EVM 32-14-0 F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 30
2,140,204,100 EVM/E 32-14-3 F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 31
1,764,502,900 EVM/I 45-6-0 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 32
1,855,267,200 EVM/I 45-6-0 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 33
1,302,506,400 EVM 64-3-0 F5/18 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 34
1,367,612,100 EVM 64-3-0 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 35
EVM 64-4-0 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 36
2,021,851,900 EVM 64-5-0 F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 37
EVM 64-5-3 F5/30 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 38
EVM/I 64-6-0 F5/37 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 39
2,874,242,800 EVM/I 64-7-1 F5/37 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 40
EVML 5-7 F5/1.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 41
194,488,700 EVMG 3-13 F5/1.5 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 42
321,996,900 EVMG 3-26 F5/3.0 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 43
EVMG 5-10 F5/2.2 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 44
276,369,500 EVMG/E 5-14 F5/3 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 45
EVMG/E 10-8 F5/3 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 46
322,400,200 EVMG 10-10 F5/4 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 47
339,360,600 EVMG/E 10-10 F5/4 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 48
440,926,800 EVMG 10-14 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 49
368,681,600 EVMG 18-4 F5/4.0 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 50
403,779,600 EVMG 18-5 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 51
EVMG 18-5 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 52
458,246,900 EVMG 18-7 F5/7.5 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 53
482,335,900 EVMG 18-7 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 54
609,942,200 EVMG 18-10 F5/11 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 55
EVMG 18-10 F5/11 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 56
EVMG 32 4-0 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 57
597,167,400 EVMG 32-4-1 F5/7.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 58
799,711,200 EVMG 32 5-0 F5/11 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 59
839,877,700 EVMG 32 5-0 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 60
839,877,700 EVMG 32 5-0 F5/11 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 61
839,877,700 EVMG 32 5-3 F5/11 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 62
EVMG 32 6-0 F5/11 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 63
EVMG 32 6-0 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 64
870,354,100 EVMG 32 6-2 F5/11 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 65
900,383,600 EVMG 32 7-0 F5/15 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 66
945,389,700 EVMG 32 7-0 F5/15 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 67
945,389,700 EVMG 32 7-0 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 68
928,549,200 EVMG 32 8-0 F5/15 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 69
962,099,400 EVMG 32 8-3 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 70
968,955,500 EVMG 32 8-2 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 71
1,111,037,000 EVMG 32 10-1 F5/18.5 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 72
1,172,600,200 EVMG 32 10-1 F5/18.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 73
EVMG/E 32 10-2 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 74
1,165,722,300 EVMG 32 10-2 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 75
2,037,874,900 EVMG 32-13-3 F5/30 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 76
1,033,636,100 EVMG 45 4-0 F5/15 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 77
1,085,280,300 EVMG 45-4-0 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 78
1,037,451,100 EVMG 45-4-2 F5/15 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 79
1,260,683,100 EVMG 45-5-0 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 80
1,143,944,100 EVMG 45-5-2 F5/18.5 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 81
1,201,147,300 EVMG 45-5-2 F5/18.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 82
1,586,658,500 EVMG/I 45 6-0 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 83
1,371,884,900 EVMG 45 6-2 F5/22 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 84
1,230,544,600 EVMG 64-3-0 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 85
1,608,284,100 evmg 64-4-0- F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 86