لیست قیمت پمپ EVM / EVMG ابارا

در جدول لیست قیمت پمپ EVM قیمت ها با توجه به مدل الکترو پمپ طبقاتی تمام استیل عمودی فشار قوی سری EVMG-EVM-EVML تهیه شده است. قیمت به روز را در لیست قیمت پمپ EVM می توانید مشاهده بفرمایید. کارشناسان فروش ایران ابارا همواره آماده پاسخ به سوالات فنی شما عزیزان می باشند و همچنین می توانید تخفیف ویژه ای از کارشناسان فروش ما دریافت کنید.

پمپ-evm-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
366,850,400 EVM 3-9 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 1
373,117,900 EVM/B 5-6 F5/1.1 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 2
379,974,000 EVMS 5-7 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 3
714,015,400 EVMG 18-4 F5/4.0 IE3 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 4
1,784,526,200 EVMS 20-16 F5/18.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 5
2,019,748,200 EVM 32-8-2 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 6
3,402,794,700 EVM/I 32-12-3 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 7
3,495,608,200 EVML/I 32-12-3 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 8
4,056,500,400 EVM 32-14-0 F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 9
4,233,472,800 EVML/I 32-14-0 F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 10
3,173,022,700 EVM 45-6-0 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 11
3,336,239,300 EVM/L 45-6-0 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 12
4,711,525,000 EVM/L 45-10-0 F5/37 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 13
2,459,323,400 EVM 64-3-0 F5/18.5 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 14
3,635,782,200 EVM 64-5-3 F5/30 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 15
5,168,562,000 EVM/I 64-7-1 F5/37 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 16
5,658,026,500 EVML/I 64-7-1 F5/37 IE4 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 17
1,093,760,500 EVMG 32-4-1 F5/7.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 18
1,538,295,200 EVMG 32 5-0 F5/11 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 19
1,538,295,200 EVMG 32 5-3 F5/11 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 20
1,594,114,100 EVMG 32 6-2 F5/11 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 21
1,731,541,300 EVMG 32 7-0 F5/15 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 22
1,731,541,300 EVMG 32 7-0 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 23
1,762,137,600 EVMG 32 8-3 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 24
1,774,694,400 EVMG 32 8-2 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 25
2,147,670,600 EVMG 32 10-1 F5/18.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 26
2,135,102,900 EVMG 32 10-2 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 27
1,987,767,600 EVMG 45-4-0 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 28
1,900,153,400 EVMG 45-4-2 F5/15 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 29
2,309,012,400 EVMG 45-5-0 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 30
2,095,198,000 EVMG 45-5-2 F5/18.5 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 31
2,199,968,800 EVMG 45-5-2 F5/18.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 32
2,906,049,000 EVMG/I 45 6-0 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 33
2,512,689,800 EVMG 45 6-2 F5/22 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 34
3,792,764,000 EVMG 45 7-0 F5/30 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 35
3,868,846,000 EVMG 45 8-0 F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 36
2,253,825,700 EVMG 64-3-0 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 37
2,945,659,600 evmg 64-4-0- F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 38
3,447,419,300 evmg 64-5-0- F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 39
4,870,948,400 evmg 64-6-0- F5/37 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 40