Project Description

لیست قیمت پمپ EVM / EVMG ابارا

در جدول لیست قیمت پمپ EVM قیمت ها با توجه به مدل الکترو پمپ طبقاتی تمام استیل عمودی فشار قوی سری EVMG-EVM-EVML تهیه شده است. قیمت به روز را در لیست قیمت پمپ EVM می توانید مشاهده بفرمایید. کارشناسان فروش ایران ابارا همواره آماده پاسخ به سوالات فنی شما عزیزان می باشند و همچنین می توانید تخفیف ویژه ای از کارشناسان فروش ما دریافت کنید.

پمپ-evm-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
293,853,100 EVM 3-13 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 1
250,362,100 EVM/B 5-6 F5/1.1 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 3
254,961,900 EVM/E 5-12 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 5
380,813,300 EVM 5-12 F5/2.2 IE3 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 6
379,025,700 EVM 5-14 F5/3.0 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 8
398,994,500 EVM/E 5-14 F5/3.0 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 9
469,223,200 EVM 5-18 F5/4.0 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 10
532,541,300 EVM 5-24 F5/5.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 11
571,378,000 EVMS 5-25 F5/5.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 12
355,536,200 EVM 10-6 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 13
355,536,200 EVM 10-6 F5/2.2 IE3 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 14
400,803,900 EVM 10-8 F5/3.0 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 15
421,851,800 EVM/E 10-8 F5/3.0 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 16
503,743,500 EVM/E 10-11 F5/4.0 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 18
587,826,100 EVM/E 10-12 F5/5.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 19
661,771,700 EVM 10-14 F5/5.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 20
820,344,900 EVM/E 10-18 F5/7.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 21
1,041,255,200 EVM 10-22 F5/11 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 22
1,063,305,900 EVM 18-14 F5/15 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 23
935,656,000 EVMS 20-10 F5/11 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 24
1,043,304,400 EVMS 20-13 F5/15 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 25
1,219,241,300 EVMS 20-16 F5/18.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 26
1,163,934,700 EVM 32-5-3 F5/11 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 27
1,459,564,500 EVM 32-8-2 F5/15 IE3 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 28
2,563,789,000 EVM 32-12-3 F5/22 IE3 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 29
1,459,564,500 EVM/E 32-14-3 F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 30
2,563,789,000 EVM/I 45-6-0 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 31
2,931,446,000 EVM/I 45-6-0 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 32
2,781,211,300 EVM 64-3-0 F5/18 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 33
2,292,989,400 EVM 64-3-0 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 34
3,024,706,400 EVM 64-5-0 F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 35
2,410,938,300 EVM/I 64-5-3 F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 36
2,410,938,300 EVM/I 64-7-1 F5/37 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 37
2,445,992,700 EVMG 3-13 F5/1.5 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 38
2,631,914,000 EVMG 3-26 F5/3.0 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 39
3,735,081,200 EVMG/E 5-14 F5/3 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 40
252,749,200 EVMG 10-10 F5/4 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 41
418,451,000 EVMG/E 10-10 F5/4 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 42
359,155,000 EVMG 10-14 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 43
418,963,300 EVMG 18-4 F5/4.0 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 44
441,014,000 EVMG 18-5 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 45
572,991,200 EVMG 18-7 F5/7.5 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 46
479,109,500 EVMG 18-7 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 47
524,726,000 EVMG 18-10 F5/11 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 48
595,510,600 EVMG 32-4-1 F5/7.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 49
626,804,500 EVMG 32 5-0 F5/11 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 50
792,626,200 EVMG 32 5-0 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 51
776,025,500 EVMG 32 5-0 F5/11 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 52
1,039,238,700 EVMG 32 5-3 F5/11 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 53
1,091,427,900 EVMG 32 6-2 F5/11 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 54
1,091,427,900 EVMG 32 7-0 F5/15 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 55
1,091,427,900 EVMG 32 7-0 F5/15 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 56
1,131,038,500 EVMG 32 7-0 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 57
1,206,662,700 EVMG 32 8-0 F5/15 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 58
1,250,251,800 EVMG 32 8-3 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 59
1,259,168,000 EVMG 32 8-2 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 60
1,443,803,100 EVMG 32 10-1 F5/18.5 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 61
1,523,798,200 EVMG 32 10-1 F5/18.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 62
1,514,871,100 EVMG 32 10-2 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 63
2,648,231,300 EVMG 32-13-3 F5/30 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 64
1,343,228,800 EVMG 45 4-0 F5/15 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 65
1,410,340,100 EVMG 45-4-0 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 66
1,348,177,400 EVMG 45-4-2 F5/15 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 67
1,638,270,000 EVMG 45-5-0 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 68
1,486,563,800 EVMG 45-5-2 F5/18.5 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 69
1,560,901,800 EVMG 45-5-2 F5/18.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 70
206,685,800 EVMG/I 45 6-0 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 71
1,782,782,200 EVMG 45 6-2 F5/22 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 72
2,691,013,800 EVMG 45 7-0 F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 73
1,599,106,300 EVMG 64-3-0 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 74
2,089,976,900 evmg 64-4-0- F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 75
2,089,976,900 evmg 64-5-0- F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 76
2,089,976,900 evmg 64-6-0- F5/37 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 77