Project Description

لیست قیمت پمپ LPC4 ابارا

در لیست قیمت پمپ خطی LPC4 قیمت انواع پمپ سیرکولاتور چدنی خطی ذکر شده است. الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی جهت مصارف صنعتی بزرگ بیشترین کاربرد را دارد. پمپ های سری LPC ابارا قابل ترکیب با دو و یا حتی چهار موتور را بصورت ترکیبی دارا می باشد. جهت گرفتین تخفیف و یا سوالات فنی خود می توانید با کارشناسان فروش ایران ابارا تماس حاصل بفرمایید.

LPC-BARA
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
169,636,700 LPC4 32-100/0.25 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 1
185,300,000 LPC4 40-100/0.25 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 2
189,660,000 LPC4 40-125/0.25R IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 3
193,551,300 LPC4 40-125/0.25 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4
189,660,000 LPC4 40-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 5
221,684,200 LPC4 40-160/0.37 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 6
255,506,900 LPC4/E 40-200/0.75 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 7
286,016,000 LPC4 40-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 8
236,235,700 LPC4 50-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 9
238,208,600 LPC4 50-125-0.37 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 10
343,339,100 LPC4 50-160/0.55 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 11
360,473,900 LPC4 50-200/1.1 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 12
304,131,800 LPC4/E 50-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 13
222,894,100 LPC4 50-200/1.1R الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 14
261,752,600 LPC4 65-125/0.37 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 15
270,875,900 LPC4 65-125/0.55 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 16
288,642,900 LPC4 65-160/0.75 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 17
330,934,900 LPC4 65-160/1.1 IE3 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 18
330,934,900 LPC4 65-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 19
354,391,700 LPC4 65-200/1.5 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 20
293,667,800 LPC4 80-160/1.1 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 21
307,151,100 LPC4 80-160/1.5 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 22
399,757,500 LPC4 80-200/2.2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی
460,198,000 LPC4 80-200/3 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 23
303,161,700 LPC4 100-160/1.5 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 24
352,157,200 LPC4 100-160/2.2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 25
404,804,200 LPC4 100-200/3 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 26
506,032,500 LPC4 100-200/4 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 27
623,490,900 LPC4 100-250/5.5 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 28
662,687,300 LPC4 100-250/7.5 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 29