Project Description

لیست قیمت پمپ صنعتی MMD4 ابارا

لیست قیمت پمپ MMD4 فوق توسط شرکت ایران ابارا با توجه به مدل پمپ الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تهیه شده است و شما عزیزان می توانید قیمت آنها را با یکدیگر مقایسه بفرمایید. مشاوران بوستر کار آماده پاسخگویی به سوالات شما در مورد انواع محصولات ابارا EBARA می باشند.

پمپ-md-mmd-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
225,270,300 MMD4 32-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 1
217,760,200 MMD4 32-125/0.25R IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 2
235,625,300 MMD4 32-160/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 3
247,876,900 MMD4 32-200/0.75 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 4
260,281,100 MMD4 32-200/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 5
276,456,700 MMD4 32-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 6
336,592,000 MMD4 32-250/1.1 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 7
347,372,100 MMD4 32-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 8
364,757,600 MMD4 32-250/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 9
229,041,700 MMD4 40-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 10
231,036,400 MMD4 40-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 11
240,682,900 MMD4 40-160/0.55 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 12
268,434,300 MMD4 40-200/1.1 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 13
256,934,800 MMD4 40-200/1.1 R الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 14
281,884,900 MMD4 40-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 15
328,079,100 MMD4 40-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 16
384,715,500 MMD4 40-250/2.2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 17
235,701,600 MMD4 50-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 18
241,075,300 MMD4 50-160/0.55 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 19
273,175,800 MMD4 50-160/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 20
281,525,200 MMD4 50-160/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 21
291,466,000 MMD4 50-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 22
331,545,300 MMD4 50-200/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 23
421,503,000 MMD4 50-250/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 24
426,974,800 MMD4 50-250/3.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 25
286,441,100 MMD4 65-125/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 26
286,441,100 MMD4/E 65-160/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 27
404,989,500 MMD4/E 65-160/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 28
497,672,200 MMD4 65-200/3 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 29
654,872,000 MMD4 65-250/4.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 30
359,830,800 MMD4 65-250/5.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 31
382,633,600 MMD4 80-160/1.5 IE3 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 32
461,146,300 MMD4 80-160/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 33
555,987,200 MMD4 80-200/3 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 34
732,283,800 MMD4/E 80-200/4 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 35
786,762,000 MMD4 80-250/5.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 36
609,146,500 MMD4 80-250/7.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 37
609,146,500 MMD4 100-200/4 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 38
701,567,600 MMD4 100-200/5.5 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 39
840,084,800 MMD4/E 100-250/7.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 40
942,435,800 MMD4 100-250/11 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 41