Project Description

لیست قیمت پمپ صنعتی MMD4 ابارا

لیست قیمت پمپ MMD4 فوق توسط شرکت ایران ابارا با توجه به مدل پمپ الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تهیه شده است و شما عزیزان می توانید قیمت آنها را با یکدیگر مقایسه بفرمایید. مشاوران بوستر کار آماده پاسخگویی به سوالات شما در مورد انواع محصولات ابارا EBARA می باشند.

پمپ-md-mmd-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
173,342,700 MMD4 32-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 1
167,565,700 MMD4 32-125/0.25R IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 2
181,310,600 MMD4 32-160/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 3
190,739,100 MMD4 32-200/0.75 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 4
200,276,600 MMD4 32-200/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 5
212,735,300 MMD4 32-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 6
259,005,800 MMD4 32-250/1.1 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 7
267,300,700 MMD4 32-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 8
280,685,900 MMD4 32-250/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 9
176,242,100 MMD4 40-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 10
177,779,000 MMD4 40-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 11
185,201,900 MMD4 40-160/0.55 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 12
206,555,000 MMD4 40-200/1.1 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 13
197,715,100 MMD4 40-200/1.1 R الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 14
216,910,000 MMD4 40-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 15
252,454,900 MMD4 40-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 16
296,044,000 MMD4 40-250/2.2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 17
181,376,000 MMD4 50-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 18
185,507,100 MMD4 50-160/0.55 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 19
210,206,500 MMD4 50-160/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 20
216,626,600 MMD4 50-160/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 21
224,278,400 MMD4 50-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 22
255,125,400 MMD4 50-200/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 23
324,351,300 MMD4 50-250/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 24
328,558,700 MMD4 50-250/3.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 25
220,408,900 MMD4 65-125/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 26
220,408,900 MMD4/E 65-160/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 27
311,641,900 MMD4/E 65-160/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 28
382,960,600 MMD4 65-200/3 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 29
503,939,700 MMD4 65-250/4.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 30
276,892,700 MMD4 65-250/5.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 31
294,441,700 MMD4 80-160/1.5 IE3 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 32
354,849,500 MMD4 80-160/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 33
427,835,900 MMD4 80-200/3 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 34
563,508,200 MMD4/E 80-200/4 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 35
605,429,600 MMD4 80-250/5.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 36
468,743,000 MMD4 80-250/7.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 37
468,743,600 MMD4 100-200/4 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 38
539,866,100 MMD4 100-200/5.5 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 39
646,457,200 MMD4/E 100-250/7.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 40
725,220,600 MMD4 100-250/11 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 41