توضیحات

لیست قیمت پمپ صنعتی MMD4 ابارا

لیست قیمت پمپ MMD4 فوق توسط شرکت ایران ابارا با توجه به مدل پمپ الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تهیه شده است و شما عزیزان می توانید قیمت آنها را با یکدیگر مقایسه بفرمایید. مشاوران بوستر کار آماده پاسخگویی به سوالات شما در مورد انواع محصولات ابارا EBARA می باشند.

پمپ-md-mmd-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
247,800,600 MMD4 32-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 1
239,538,400 MMD4 32-125/0.25R IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 2
259,191,100 MMD4 32-160/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 3
272,674,400 MMD4 32-200/0.75 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 4
286,310,300 MMD4 32-200/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 5
304,110,000 MMD4 32-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 6
370,251,200 MMD4 32-250/1.1 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 7
382,110,400 MMD4 32-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 8
401,239,900 MMD4 32-250/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 9
251,953,500 MMD4 40-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 10
254,144,400 MMD4 40-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 11
264,761,000 MMD4 40-160/0.55 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 12
295,281,000 MMD4 40-200/1.1 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 13
282,637,000 MMD4 40-200/1.1 R الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 14
310,083,200 MMD4 40-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 15
360,888,100 MMD4 40-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 16
423,192,500 MMD4 40-250/2.2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 17
259,278,300 MMD4 50-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 18
265,186,100 MMD4 50-160/0.55 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 19
300,502,100 MMD4 50-160/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 20
309,679,900 MMD4 50-160/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 21
320,612,600 MMD4 50-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 22
364,703,100 MMD4 50-200/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 23
463,653,300 MMD4 50-250/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 24
469,681,000 MMD4 50-250/3.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 25
315,086,300 MMD4 65-125/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 26
315,086,300 MMD4/E 65-160/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 27
445,493,900 MMD4/E 65-160/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 28
547,441,600 MMD4 65-200/3 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 29
720,359,200 MMD4 65-250/4.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 30
395,822,600 MMD4 65-250/5.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 31
420,903,500 MMD4 80-160/1.5 IE3 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 32
507,264,200 MMD4 80-160/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 33
611,588,100 MMD4 80-200/3 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 34
805,520,900 MMD4/E 80-200/4 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 35
865,438,200 MMD4 80-250/5.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 36
670,066,600 MMD4 80-250/7.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 37
670,066,600 MMD4 100-200/4 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 38
771,730,900 MMD4 100-200/5.5 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 39
924,102,000 MMD4/E 100-250/7.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 40
1,036,688,100 MMD4 100-250/11 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 41