لیست قیمت پمپ صنعتی MMD4 ابارا

لیست قیمت پمپ MMD4 فوق توسط شرکت ایران ابارا با توجه به مدل پمپ الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تهیه شده است و شما عزیزان می توانید قیمت آنها را با یکدیگر مقایسه بفرمایید. مشاوران بوستر کار آماده پاسخگویی به سوالات شما در مورد انواع محصولات ابارا EBARA می باشند.

پمپ-md-mmd-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
305,298,100 MMD4 32-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 1
295,117,500 MMD4 32-125/0.25R IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 2
319,326,400 MMD4 32-160/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 3
335,948,900 MMD4 32-200/0.75 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 4
352,745,800 MMD4 32-200/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 5
374,665,700 MMD4 32-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 6
456,154,100 MMD4 32-250/1.1 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 7
478,978,700 MMD4 32-250/1.1 IE3 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 7
470,771,000 MMD4 32-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 8
494,347,700 MMD4 32-250/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 9
310,421,100 MMD4 40-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 10
313,113,400 MMD4 40-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 11
326,193,400 MMD4 40-160/0.55 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 12
363,787,500 MMD4 40-200/1.1 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 13
348,211,400 MMD4 40-200/1.1 R الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 14
382,034,100 MMD4 40-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 15
444,621,900 MMD4 40-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 16
521,379,700 MMD4 40-250/2.2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 17
547,463,400 MMD4 40-250/2.2 IE3 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 17
319,435,400 MMD4 50-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 18
326,716,600 MMD4 50-160/0.55 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 19
370,229,400 MMD4 50-160/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 20
381,543,600 MMD4 50-160/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 21
395,005,100 MMD4 50-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 22
449,319,800 MMD4 50-200/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 23
571,225,400 MMD4 50-250/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 24
578,648,300 MMD4 50-250/3.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 25
388,192,600 MMD4 65-125/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 26
388,192,600 MMD4/E 65-160/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 27
548,869,500 MMD4/E 65-160/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 28
674,459,300 MMD4 65-200/3 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 29
887,488,900 MMD4 65-250/4.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 30
487,666,000 MMD4 65-250/5.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 31
518,567,500 MMD4 80-160/1.5 IE3 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 32
624,962,400 MMD4 80-160/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 33
753,484,300 MMD4 80-200/3 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 34
992,423,200 MMD4/E 80-200/4 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 35
1,066,227,100 MMD4 80-250/5.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 36
825,533,300 MMD4 80-250/7.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 37
825,533,300 MMD4 100-200/4 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 38
950,785,200 MMD4 100-200/5.5 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 39
998,331,000 MMD4 100-200/5.5 IE3 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 39
1,138,494,100 MMD4/E 100-250/7.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 40
1,277,207,500 MMD4 100-250/11 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 41