لیست قیمت پمپ swimmy سی لند

درباره پمپ استخری swimmy سی لند sea land

پمپ برقی خود پرایمینگ برای استخرها با پیش فیلتر بزرگ که به همراه عملکرد هیدرولیکی عالی خود فیلتر بسیار زیادی را به همراه دارد.
ظرفیت. فیلتری با درب شفاف پلی کربنات که به راحتی امکان بازرسی داخلی غربال پیش فیلتر را فراهم می کند.
هیچ تماس الکتریکی احتمالی با آب وجود ندارد زیرا هیچ بخشی از موتور به روی آن باز نیست.
شامل یک کلید استاندارد برای باز کردن بدون زحمت درب پیش فیلتر است.

لیست قیمت پمپ swimmy سی لند

در جدول زیر لیست قیمت به روز پمپ swimmy سیلند درج شده

pump-swimmy-sea-land
Price Capacity Head Out (inch) IN (inch) HP KW Model NO
135.000.000 27 16 2 2 1 0.75 swimmy 100M 1
155.000.000 30 18 2 2 1.5 1.1 swimmy 150M 2
165.000.000 34 20 2 2 2 1.5 swimmy 200M 3
185.000.000 40 23 2 2 3 2.2 swimmy 300M 4