Project Description

لیست قیمت پمپ زمینی چدنی FSA ابارا

طبق لیست قیمت پمپ سری FSA مدل های مختلفی دارد که قیمت آنها در جدول زیر ذکر شده است. جهت دریافت اطلاعات دقیق می توانید به صحفه الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی FSA ابارا مراجعه فرمایید همچنین جهت دریافت بهترین قیمت با کارشناسان فروش ایران ابار تماس بگیرید.

پمپ-fsa-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
106,100,600 50X40 FS2HA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 1
51.5/52.2/53.7/55.5
110,515,100 65X50 FS2HA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 2
53.7/55.5/57.5
125,666,100 65X50 FS2JA 511/515 پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 3
109,904,700 80X65 FS2GA 55.5/57.5 پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 4
125,360,900 80X65 FS2HA 511/515 پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 5
158,802,100 80X65 FS2JA 518/522 پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 6
204,582,100 80X65 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 7
125,862,300 100X80 FS2GA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 8
57.5/511/515
164,786,200 100X80 FS2HA 518/522 پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 9
181,855,600 100×80 FS2JA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 10
530/537/545
226,752,700 100X80 FS2GCA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 11
397,751,900 100X65 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 12
231,210,800 100X80 FS2HCA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 13
357,411,000 125X100 FS2LA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 14
522/530
333,801,600 125X100 FS2JCA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 15
340,919,300 125X100 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 16
390,503,400 150X125 FS2HA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 17
57.5/511/515
438,005,600 150X125 FS2JA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 18
515/518/522
678,187,100 150X125 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 19
530/537
719,683,400 150X125 FS2LA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 20
637,323,000 150X100 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 21
150X100 FS2NA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 22
739,510,500 200X150 FS2JA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 23
937,912,300 200X150 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 24
1,451,912,700 200X150 FS2LA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 25
1,710,755,000 250X200 FS2LA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 26