Project Description

لیست قیمت پمپ طبقاتی MATRIX ابارا

همان طور که در لیست قیمت پمپ طبقاتی matrix ملاحظه می فرمایید قیمت هر یک از پمپ ها متفاوت است و نوع و مدل هر پمپ به صورت جداگانه ذکر شده است. کارشناسان فروش ما آماده پاسخ گویی به سوالات فنی شما عزیزان می باشند همچنین می توانید از کارشناسان فروش تخفیف ویژه ای دریافت نمایید.

پمپ-طبقاتی-matrix-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
97,903,800 MATRIX/E 3-6T 0.9 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 1
117,076,900 MATRIX 3-7T 1.3 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 2
114,875,100 MATRIX 3-7T 1.3 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 3
117,872,600 MATRIX 3-8T 1.3 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 4
115,125,800 MATRIX 3-8T 1.3 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 5
124,205,500 MATRIX/E 3-9T 1.5 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 6
121,872,900 MATRIX 3-9T 1.5 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 7
122,701,300 MATRIX/E 5-6T 1.3 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 8
120,336,000 MATRIX 5-6T 1.3 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 9
128,271,200 MATRIX E 5-7T 1.5 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 10
125,873,200 MATRIX 5-7T 1.5 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 11
130,429,400 MATRIX E 5-8 T 2.2 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 12
136,947,600 MATRIX 5-8 T 2.2 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 13
145,722,100 MATRIX 5-9 T 2.2 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 14
142,964,400 MATRIX 5-9 T 2.2 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 15
148,610,600 MATRIX 10-5 T 2.2 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 16
145,297,000 MATRIX 10-5 T 2.2 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 17
151,390,100 MATRIX/E 10-6T 2.2 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 18
148,468,900 MATRIX 10-6T 2.2 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 19
261,164,000 MATRIX 18-6 T 4 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 20