پمپ brx مس داف Masdaf

 • به دلیل عملکرد بدون نیاز به تعمیر و نگهداری و غوطه ور شدن در آب، نیازی به آماده سازی اضافی ندارند.
 • آنها در زیر آب کار می کنند و باعث ایجاد صدا و لرزش نمی شوند
 • چون در زیر آب کار می کنند صدا و لرزش ایجاد نمی کنند. بنابراین، یک کارکرد راحت را فراهم می کند.
 • از آنجایی که خود پمپ و موتور در شرایط بدون تداخل قرار دارند، در معرض خطاهای دستی کمتری قرار دارند.

کاربرد پمپ brx مس داف

 • فشار برای آب تمیز، آب غیر معدنی
 • سیستم های آبیاری
 • تامین آب خام
 • کاهش آب زیرزمینی
 • کاربردهای صنعتی
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
پمپ dsp مس داف