درباره بوستر پمپ EJ , EDJ , DJ کالپدا

ساختار بوستر پمپ EJ , EDJ , DJ کالپدا

بوستر ساخته شده بر اساس استانداردهای UNI-EN 12845 برای سیستم های آتش نشانی اتوماتیک (با اسپرینکلر) و طبق استاندارد UNI 10779 برای سیستم های آتش نشانی با شیرهای آتش نشانی است. بوستر ها ممکن است از 1 یا 2 پمپ اصلی تشکیل شده باشند. بوستر ها دارای یک پمپ جوکی هستند که با آن می توان سطح فشار سیستم را بدون نیاز به راه اندازی پمپ های اصلی حفظ کرد.
هنگامی که دو پمپ نصب می شود، هر یک باید بتواند جریان ها و فشارهای مشخص شده را به طور مستقل تامین کند. هنگامی که سه پمپ نصب می شود، هر پمپ باید حداقل 50 درصد از جریان مشخص شده را در فشار مشخص شده تامین کند.

امکانات بوستر پمپ EJ , EDJ , DJ کالپدا

بوستر پمپ ها پس از افت سطح فشار در سیستم اطفاء حریق شروع به کار می کنند. اولین پمپی که راه اندازی می شود پمپ جوکی است. اگر این پمپ نتواند سطح فشار را بازیابی کند، پمپ اصلی شروع به کار می کند. هنگامی که بیش از یک پمپ اصلی وجود دارد، پمپ ها به ترتیب آبشاری شروع می شوند، با سوئیچ های فشار راه اندازی در سطوح مختلف فشار تنظیم می شوند.
سوئیچ های فشار پمپ های اصلی فقط برای راه اندازی استفاده می شوند، زیرا پمپ ها باید به صورت دستی برای واحدهای UNI-EN 12845 یا به طور خودکار با تایمر برای مجموعه های UNI 10779 متوقف شوند.
دیافراگم چرخش اجازه می دهد تا پمپ های اصلی را نیز در صورت بسته بودن درگاه تحویل (بدون مصرف آب در سیستم) کار کند و از گرم شدن بیش از حد آب در داخل بدنه پمپ جلوگیری شود.

کاربرد بوستر پمپ EJ , EDJ , DJ4

  • برای تغذیه آب به سیستم های آتش نشانی اتوماتیک و واحدهای دارای هیدرانت

محدوده کاری بوستر پمپ EJ , EDJ , DJ کالپدا

  • حجم آبدهی: از 15 تا 700 متر مکعب در ساعت
  • ارتفاع آبدهی: از 20 تا 90 متر
  • توان مصرفی: 3 تا 100×2 کیلو وات

محصولات مشابه با بوستر پمپ کالپدا