فاضلاب صنعتی چیست

پمپ ابارا و فاضلاب صنعتی

در اثر مصرف های مختلف و وارد شدن مواد خارجی مانند مواد شوینده و … کیفیت آب تغییر می کند و غیر قابل استفاده می شود به این آب ها آلوده یا فضلاب گفته می شود. در طول مراحل مختلف تولید فاضلابهای صنعتی به وجود می آیند و هیچ صنعتی بدون استفاده از آب نمیتواند ادامه حیات بدهد و آب مصرف شده به همراه مواد زائد سربار تولید تشکیل پساب را داده و باید بنحو مناسب تصفیه و سپس دفع گردد.

با توجه به تنوع بسیار زیاد مواد شیمیائی مصرفی در صنعت و بکارگیری روش های گوناگون در تولید ، کیفیت آلودگی پساب های صنعتی بسیار متنوع بوده و بستگی زیادی به صنعت مربوطه دارد مثلاً در صنایع فلزی، فرایند تولید یا پوشش قطعات فلزی ، مقدار زیادی پساب های آلوده به فلزات سنگین از قبیل مس ، کادمیوم ، نقره ، جیوه ، کرم و یا نیکل ایجاد می کند که این عناصر از خطرناک ترین عوامل آلاینده محسوب شده و اثرات ژنتیکی و یا سرطان زائی آن به اثبات رسیده است. یا در صنایع لبنیات مقدار زیادی چربی های محلول از بخش های مختلف واحد تولید وارد فاضلاب شده و لزوما بایستی با روش های مخصوص جداسازی و حذف گردد.

انواع روش های تصفیه آب

1- فرآیندهای فیزیکی تصفیه فاضلاب
یکی از بخش های جدا نشدنی از تصفیه خانه های فاضلاب استفاده از روش های فیزیکی است که در این فرایند تصفیه مقدماتی و اولیه به بهترین نحو انجام می شود و واحد های فیزیکی آن عبارت است از: آشغالگیری، کاهش اندازه ذرات جامد ، جداسازی گرانشی، حذف دانه ها ، ته نشینی اولیه و …

2- فرآیندهای شیمیایی تصفیه فاضلاب
جهت حذف مواد آلاینده در فاضلاب لازم است که از یک فرایند شیمیایی استفاده شود به همین دلیل به روش های که در آنها از مواد شیمیایی جهت تصفیه آب بکار گرفته می شود تصفیه فاضلاب گفته می شود. این روش های تصفیه بصورت مستقیم و گاهی بصورت غیر مستقیم سبب جداسازی مواد آلاینده از فاضلاب می گردند. تنظیم pH، انعقاد و لخته سازی، ترسیب شیمیایی و اکسیداسیون نمونه هایی از روش هایی شیمیایی تصفیه فاضلاب می باشند.

3- فرآیندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب
فرآیند بیولوژیکی به روشی گفته می شود که برای تصفیه فاضلاب از میکروارگانیسم ها و فرایندهای بیولوژیکی مرتبط با آنها استفاده شود. باکتری ها و میکروارگانیسم ها هر کدام در شرایط خاصی قادر به فعالیت و ادامه حیات هستند به طوری که بعضی از آنها در حضور اکسیژن و بعضی دیگر در غیاب اکسیژن می توانند فعالیت های حیاتی داشته باشند. بر همین اساس روش های بیولوژیکی به دو دسته کلی روشهای هوازی و بی هوازی تقسیم بندی می نمایند.

در مجموع مهمترین عوامل آلوده کننده آب ها و محیط به شرح زیر است :

• فاضلاب های شهری و صنعتی
• عوامل بیماری زا
• مواد مغذی گیاهی
• مواد سنتیک آلی
• نفت و مشتقات آن
• مواد معدنی
• مواد معلق و رسوبات
• مواد رادیو اکتیو
• آلودگی های حرارتی

همانطور که دیده می شود آلودگی های محیط زیست با این عوامل می تواند سلامتی انسان و کلیه موجودات آبی که به نحوی به زندگی انسان وابسته است را با خطرات جدی مواجه سازد . به همین دلیل انواع پمپ ابارا تاثیر بسزایی در تصفیه آب ها دارند.
حضور پاره ای از آلودگی های موجود در آب فاضلاب های صنعتی ، مخصوصاً در آب هایی که کاربرد تفریحی مثل شنا و غیره دارند باعث می شود این مواد اثرات نامطلوبی بر پوست و چشم استفاده کنندگان آب از خود باقی گذارد. آلودگی های بیولوژیکی تخلیه شده از طریق فاضلاب های صنعتی به آب ها را می توان جزو این مواد مورد توجه قرار داد .

زمانی که فاضلابی به جریان آب تخلیه می شود موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد :

1- غلظت اکسیژن محلول جریان آب
2- BOD فاضلاب ورودی به جریان آب
3- میزان آبهای ورودی به جریان در محل تخلیه فاضلاب
4- BOD آب دریافت کننده فاضلاب
5- میزان تخلیه روزانه فاضلاب
6- زمان تخلیه و تغییرات جریان تخلیه به رودخانه