کاربرد مکانیکال سیل 4EDBM6T & D

  • اندازه شفت:
    • ۵۰ تا ۱۲۰ میلیمتر
  • حداکثر تحمل فشار:
    • ۴۰ بار
  • تحمل حرارت
    • از ۱۰- تا ۲۰۰ درجه مثبت

فواید مکانیکال سیل 4EDBM6T & D

فضای بین دو سیل مکانیکی بسته به نوع کاربرد با یک بافر یا مایع مانع شسته می شود. با این کار هرگونه نشت مایعات پمپ شده کاملاً جذب می شود. علاوه بر این ، گرما از این منطقه دور می شود. سیل مکانیکی متعادل فشار دوگانه را می توان با مایع سد تحت فشار یا مایع بافر بدون فشار کار کرد.

طراحی مکانیکال سیل 4KSBM6T

سیل مکانیکی دو برابر برای استفاده با مایع بافر بدون فشار (API Plan 52).

طراحی سیل 4KSBM6D

سیل مکانیکی دو برابر برای استفاده با مایع سد تحت فشار (API Plan 53).

سایر محصولات مکانیکال سیل ksb آلمان