درباره بوستر پمپ 2Ultra L پنتاکس

بوستر پمپ 2Ultra L پنتاکس همانطور که مشخص است از 2 الکتروپمپ افقی یا عمودی تشکیل می شود. در بوستر پمپ 2Ultra L حداکثر حجم آبدهی (m3/h) 10 الی 48 و حداکثر ارتفاع آبدهی 32 الی 124 متر و با قدرت 200 الی 1800 طراحی و تولید می شوند.

اجزاء بوستر پمپ 2Ultra L پنتاکس

  • منیفولد مکش و تحویل
  • پایه واحد و کنترل پنل
  • شیر برای هر پمپ برقی
  • شیر فلکه های ساچمه ای
  • فشار سنج با اتصال شعاعی
  • صفحه کنترل
  • دارای سوئیچ فشار از پیش تعیین شده
HP Hmax Qmax Hz Model
2.00 49 10 50 U 3L-100/5T
2.40 59 10 50 U 3L-120/6T
3.00 71 10 50 U 3L-150/7T
3.60 81 10 50 U 3L-180/8T
5.00 92 10 50 U 3L-200/9T
5.60 103 10 50 U 3L-250/10T
6.00 112 10 50 U 3L-280/11T
5.60 122 10 50 U 3L-300/12T
2.40 41 17 50 U 5L-120/4T
3.00 53 17 50 U 5L-150/5T
3.60 64 17 50 U 5L-180/6T
4.00 74 17 50 U 5L-200/7T
5.00 85 17 50 U 5L-250/8T
5.60 95 17 50 U 5L-280/9T
6.00 104 17 50 U 5L-300/10T
7.00 111 17 50 U 5L-350/11T
7.60 127 17 50 U 5L-380/12T
3.60 47 20 50 U 7L-180/4T
5.00 61 20 50 U 7L-250/5T
6.00 71 20 50 U 7L-300/6T
7.00 83 20 50 U 7L-350/7T
8.00 96 20 50 U 7L-400/8T
9.00 110 20 50 U 7L-450/9T
11.00 124 20 50 U 7L-550/10T
4.00 44 31 50 U 9L-200/4T
5.00 54 31 50 U 9L-250/5T
6.00 64 31 50 U 9L-300/6T
8.00 76 31 50 U 9L-400/7T
9.00 88 31 50 U 9L-450/8T
10.00 99 31 50 U 9L-500/9T
11.00 111 31 50 U 9L-550/10T
5.00 32 48 50 U 18L-250/3T
8.00 44 48 50 U 18L-400/4T
9.00 56 48 50 U 18L-450/5T
11.00 68 48 50 U 18L-550/6T
15.00 93 48 50 U 18L-750/8T
18.00 104 48 50 U 18L-900/9T

سایر محصولات بوستر پمپ پنتاکس