بوستر پمپ پنتاکس

خانه » بوستر پمپ » بوستر پمپ پنتاکس

بوستر پمپ 2Ultra SL-SLX پنتاکس

2020-09-21T12:51:25+00:00

درباره بوستر پمپ 2Ultra SL-SLX پنتاکس بوستر پمپ 2Ultra SL-SLX پنتاکس همانطور که مشخص است از 2 الکتروپمپ افقی یا عمودی تشکیل می شود. در بوستر پمپ 2Ultra SL-SLX پنتاکس حداکثر حجم آبدهی (m3/h) 10 الی 48 و حداکثر ارتفاع آبدهی 54 الی 133 متر و با قدرت 1800طراحی و تولید می شوند.

بوستر پمپ 2ultra 18 SLG-SLXG پنتاکس

2020-09-21T12:14:45+00:00

درباره بوستر پمپ 2ultra 18 SLG-SLXG پنتاکس بوستر پمپ 2ultra 18 SLG-SLXG پنتاکس همانطور که مشخص است از 2 الکتروپمپ افقی یا عمودی تشکیل می شود. در بوستر پمپ 2ultra 18 SLG-SLXG حداکثر حجم آبدهی (m3/h) 48 و حداکثر ارتفاع آبدهی 125 متر و با قدرت 2000 طراحی و تولید می شوند. اجزاء

بوستر پمپ 2Ultra sv پنتاکس

2020-09-08T07:44:24+00:00

درباره بوستر پمپ 2Ultra sv پنتاکس بوستر پمپ 2Ultra sv پنتاکس همانطور که مشخص است از 2 الکتروپمپ افقی یا عمودی تشکیل می شود. در ببوستر پمپ 2Ultra sv حداکثر حجم آبدهی (m3/h) 10 تا 48 و حداکثر ارتفاع آبدهی 42 الی 140 متر و با حداکثر قدرت 1800 طراحی و تولید می

بوستر پمپ 2Ultra-18 LG پنتاکس

2020-09-08T07:43:25+00:00

درباره بوستر پمپ 2Ultra-18 LG پنتاکس بوستر پمپ 2Ultra-18 LG پنتاکس همانطور که مشخص است از 2 الکتروپمپ افقی یا عمودی تشکیل می شود. در بوستر پمپ 2Ultra-18 LG پنتاکس حداکثر حجم آبدهی (m3/h) 48 و حداکثر ارتفاع آبدهی 32 الی 129 متر و با قدرت 2000 طراحی و تولید می شوند. اجزاء

بوستر پمپ 2Ultra L پنتاکس

2020-09-08T07:42:43+00:00

درباره بوستر پمپ 2Ultra L پنتاکس بوستر پمپ 2Ultra L پنتاکس همانطور که مشخص است از 2 الکتروپمپ افقی یا عمودی تشکیل می شود. در بوستر پمپ 2Ultra L حداکثر حجم آبدهی (m3/h) 10 الی 48 و حداکثر ارتفاع آبدهی 32 الی 124 متر و با قدرت 200 الی 1800 طراحی و تولید

بوستر پمپ 3Ultra V پنتاکس

2020-09-08T07:39:33+00:00

درباره بوستر پمپ 3Ultra V پنتاکس اجزاء تشکیل دهنده بوستر پمپ پنتاکس 3ultra V استفاده از 3 دستگاه پمپ عمودی پنتاکس با توجه به نوع مصرف شاسی جعبه کنترل: که از آن برای کنترل فشار در بوستر پمپ استفاده می شود. فشار سنج شیر برقی اتصالات پرشر سوئیچ HP Hmax Qmax Hz

بوستر پمپ 2Ultra v پنتاکس

2020-09-08T06:58:59+00:00

بوستر پمپ 2Ultra v پنتاکس بوستر پمپ 2Ultra v پنتاکس همانطور که مشخص است از 2 الکتروپمپ افقی یا عمودی تشکیل می شود. در بوستر پمپ 2Ultra v پنتاکس حداکثر حجم آبدهی (m3/h) 10 الی 48 و حداکثر ارتفاع آبدهی 44 الی 122 متر و با قدرت 200 الی 1800 طراحی و تولید

بوستر پمپ 2Ultra S پنتاکس

2020-09-08T07:00:58+00:00

بوستر پمپ 2Ultra s پنتاکس بوستر پمپ 2Ultra s پنتاکس همانطور که مشخص است از 2 الکتروپمپ افقی یا عمودی تشکیل می شود. در بوستر پمپ 2Ultra s حداکثر حجم آبدهی (m3/h) 10 الی 50 و حداکثر ارتفاع آبدهی 33 الی 64 متر و با قدرت 200 الی 800 طراحی و تولید می

بوستر پمپ 2Ultra پنتاکس

2020-09-08T07:35:59+00:00

بوستر پمپ 2Ultra پنتاکس بوستر پمپ 2Ultra پنتاکس همانطور از که نامش مشخص است از 2 الکتروپمپ افقی یا عمودی تشکیل می شود. در بوستر پمپ 2Ultra حداکثر حجم آبدهی (m3/h) 10 الی 50 و حداکثر ارتفاع آبدهی 33 الی 83 متر و با قدرت 200 الی 800 طراحی و تولید می شوند.

بوستر پمپ 3Ultra 18SLG-SLXG پنتاکس

2020-09-08T07:34:55+00:00

درباره بوستر پمپ 3Ultra 18SLG-SLXG پنتاکس بوستر پمپ 3Ultra 18SLG-SLXG پنتاکس از 3 پمپ الکتریکی تشکیل می شوند. در بوستر پمپ 3Ultra 18SLG-SLXG پنتاکس میزان حداکثر حجم آبدهی (m3/h) 48 و حداکثر ارتفاع آبدهی 111 الی 125 متر با قدرت 1840 الی 20000 می باشد. اجزاء بوستر پمپ 3Ultra 18SLG-SLXG پنتاکس پمپ های

تبلیغات
تبلیغات

Recent Tweets

جهت تماس با شرکت می توانید با شماره های 02133959141 - 02133901613 تماس حاصل نمایید و یا از طریق زیر پیغام خود را برای ما ارسال نمایید.

    برگشت به بالا