درباره بوستر پمپ 2ultra 18 SLG-SLXG پنتاکس

بوستر پمپ 2ultra 18 SLG-SLXG پنتاکس همانطور که مشخص است از 2 الکتروپمپ افقی یا عمودی تشکیل می شود. در بوستر پمپ 2ultra 18 SLG-SLXG حداکثر حجم آبدهی (m3/h) 48 و حداکثر ارتفاع آبدهی 125 متر و با قدرت 2000 طراحی و تولید می شوند.

اجزاء بوستر پمپ 2ultra 18 SLG-SLXG پنتاکس

  • منیفولد مکش و تحویل
  • پایه واحد و کنترل پنل
  • شیر برای هر پمپ برقی
  • شیر فلکه های ساچمه ای
  • فشار سنج با اتصال شعاعی
  • صفحه کنترل
  • دارای سوئیچ فشار از پیش تعیین شده
HP Hmax Qmax Hz Model
18.40 111 48 50 U 18SLG-SLXG-920/10T
20.00 125 48 50 U 18SLG-SLXG-1000/11T

سایر محصولات بوستر پمپ پنتاکس