لیست قیمت موتور استیل 4″ sbh

قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
40,330,000 MOTOR 4″ SBHM 0.55 موتور تمام استیل ABR 1
44,254,000 MOTOR 4″ SBHM 0.75 موتور تمام استیل ABR 2
40,875,000 MOTOR 4″ SBH 0.75 موتور تمام استیل ABR 3
51,012,000 MOTOR 4″ SBHM 1.1 موتور تمام استیل ABR 4
49,268,000 MOTOR 4″ SBH 1.1 موتور تمام استیل ABR 5
60,495,000 MOTOR 4″ SBHM 1.5 موتور تمام استیل ABR 6
56,680,000 MOTOR 4″ SBH 1.5 موتور تمام استیل ABR 7
81,150,500 MOTOR 4″ SBHM 2.2 موتور تمام استیل ABR 8
78,480,000 MOTOR 4″ SBH 2.2 موتور تمام استیل ABR 9
104,313,000 MOTOR 4″ SBHM 3.0 موتور تمام استیل ABR 10
119,137,000 MOTOR 4″ SBHM 4.0 موتور تمام استیل ABR 11
144,806,500 MOTOR 4″ SBHM 5.5 موتور تمام استیل ABR 12
186,063,000 MOTOR 4″ SBHM 7.5 موتور تمام استیل ABR 13