درباره پمپ خودمکش A کالپدا

پمپ جتی A کالپدا به دلیل ساختار خاص خود مانع جریان برگشتی داخلی هنگام توقف پمپ، از برگشت آب به صورت معکوس جلوگیری می کند و بدین صورت در شروع بعدی مجدداً می تواند به کار خود بدونه هیچ مشکلی ادامه دهد.

پمپ حتی اگر تا حدی با مایع پر شده و با لوله مکش کاملاً خالی پر شود ، دوباره خود را بارگیری می کند.

انواع پمپ جتی سری a کالپدا

  • A: نسخه با پوشش پمپ و براکت لانتر در چدن.
  • B-A: نسخه با پوشش پمپ و براکت لانتر در برنز (پمپ ها کاملاً رنگ آمیزی شده اند).

کاربرد پمپ جتی A

  • برای آب تمیز یا کمی کثیف ، همچنین دارای مواد جامد تا اندازه دانه 10 میلی متر برای A 40 ، A 50 و 15 میلی متر برای A 65 ، A 80.
  • برای تخلیه حوضچه یا مخزن.
  • برای آبیاری. برای کاربردهای عمرانی و صنعتی

محصولات مشابه با پمپ جتی کالپدا